31 924 XVI
Slotwet en jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2008

nr. 2
A. MEMORIE VAN TOELICHTING

Met het vaststellen van de slotwetmutaties worden de begrotingsbedragen in de betrokken begrotingsstaten zodanig gewijzigd dat de som van bedragen, vastgesteld bij de betrokken ontwerpbegrotingen, de betrokken wijzigingsbegrotingen samenhangende met de Voorjaarsnota en de Najaarsnota en de onderhavige slotwet, gelijk zal zijn aan het gerealiseerde bedrag zoals dat uit het bijgevoegde jaarverslag blijkt.

Voor zover een slotwetmutatie voorvloeit uit een beleidsmatige beslissing dan wel anderszins een toelichting behoeft, wordt de mutatie toegelicht bij de tabel inzake de budgettaire gevolgen van beleid in het jaarverslag.

Wetsartikel 2

VWS doet samen met een aantal andere departementen mee aan het experiment Verbetering verantwoording en begroting. Het experiment is gepresenteerd door de Minister van Financiën in zijn brief van 20 december 2007. Tijdens een Algemeen Overleg op 6 februari 2008 heeft de Tweede Kamer ingestemd met zijn voorstellen.

Het experiment is van start gegaan bij het jaarverslag over het begrotingsjaar 2007 met de experimentdepartementen VWS, Buitenlandse Zaken en LNV. Bij de begroting 2009 zijn op verzoek van de Tweede Kamer VROM en WWI toegevoegd aan het experiment. Het experiment wordt bij het jaarverslag 2008 uitgebreid met Jeugd en Gezin.

Het experiment heeft inhoudelijk betrekking op de volgende verantwoordingsaspecten:

1. Het integreren van de Slotwet in het jaarverslag.

2. Het toespitsen van de beleidsmatige verantwoording over de realisatie van de (politiek) belangrijkste beleidsprioriteiten van het Kabinet in het beleidsverslag. Er wordt niet meer standaard bij alle beleidsartikelen verantwoordingsinformatie – in termen van aan de operationele doelstellingen te koppelen prestaties en effecten – over het beleid opgenomen.

3. De in het beleidsverslag op te nemen beleidsverantwoordingsinformatie zal in elk geval worden verstrekt over de realisatie van de doelstellingen/prioriteiten uit het beleidsprogramma van het kabinet (Samen werken, samen leven, beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007–2011), aangevuld met enkele andere doelstellingen die door de betrokken minister beleidsmatig van groot belang worden geacht.

4. De verantwoordingsinformatie bij de beleids- en niet-beleidsartikelen zal slechts financieel van karakter zijn (louter financiële verantwoording).

Wetsartikel 3

In 2006 is de begroting 2007 van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geconverteerd. Het aantal artikelen is toen teruggebracht van 19 naar 9. In verband met die conversie is in onderhavig jaarverslag van de oude jaren alleen de jaren 2006 en 2007 opgenomen. De cijfers over de jaren 2005 en eerder zijn minder betrouwbaar en leiden tot onevenredige verantwoordingslasten. In overleg met het ministerie van Financiën is er daarom voor gekozen in dit jaarverslag alleen de jaren 2006 en 2007 op te nemen. Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande gedragslijn om niet alle oude jaren te converteren bij een conversie van een begroting.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Naar boven