31 924 XVI
Slotwet en jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2008

nr. 1
VOORSTEL VAN WET

20 mei 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De slotwetmutaties in de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 worden vastgesteld als volgt:

A. Departementale begrotingsstaat (bedragen x € 1 000)

Art.no.ArtikelomschrijvingSlotwetmutatiesSlotwetmutatiesSlotwet-mutaties
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
41Volksgezondheid98 364– 766930
42Gezondheidszorg255 429178 503368 281
43Langdurige zorg68 895103 4161 431
44Maatschappelijke ondersteuning45 774– 29 5681 931
46Sport15 880– 1 531455
47Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II– 5 697– 6 796785
98Algemeen– 13 8995 3016 230
99Nominaal en onvoorzien750660– 4 399

B. Baten-lastendiensten (bedragen x € 1 000)

Baten-lastendienstenSlotwetmutatiesSlotwetmutaties
 BatenKapitaalontvangsten
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen2 2830
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg6 355325
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu168 0730
Nederlands Vaccin Instituut– 376136
 LastenKapitaaluitgaven
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen9961 344
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg5 258– 194
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu171 7404 313
Nederlands Vaccin Instituut1 329– 6 173
 Saldo 
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen1 287 
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg1 097 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu– 3 667 
Nederlands Vaccin Instituut– 1 705 

Artikel 2

1. In afwijking van artikel 54, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 geldt voor het jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2008 dat het in dat artikellid bedoelde inzicht per beleidsartikel in de toelichting bij de verantwoordingsstaat beperkt kan blijven tot de onderdelen c tot en met f van dat artikellid.

2. In afwijking van artikel 54, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt in het jaarverslag van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2008 de informatie, bedoeld in dat artikellid, niet per beleidsartikel opgenomen. Deze informatie wordt in het jaarverslag gekoppeld aan door Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen beleidsprioriteiten.

Artikel 3

In afwijking van artikel 54, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 worden in het jaarverslag ten aanzien van de oude jaren alleen de jaren 2006 en 2007 opgenomen.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Naar boven