31 924 XII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2008

nr. 6
VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 12 juni 2009

De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vraag en antwoord.

Deze is hierbij afgedrukt.

De voorzitter van de commissie,

Jager

De griffier van de commissie,

Sneep

1

Kunt u met betrekking tot artikel 39 (Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU) uiteenzetten wat de totale meerkosten van de HSL-Zuid en de Betuwelijn zijn in de slotwet, en kunt u deze tevens specificeren?

In de slotwet zijn geen meerkosten opgenomen voor de HSL-Zuid en de Betuweroute. Zie ook het antwoord bij vraag 3.

2

Wat zijn de financiële gevolgen van de wijziging van het contract met de High Speed Alliance (HSA) in de slotwet?

In de slotwet zijn de gevolgen niet zichtbaar.

In de tweede suppletoire begroting 2008 (Najaarsnota) is de raming van de HSA ontvangsten voor 2008 in zijn geheel naar later doorgeschoven vanwege het uitstel van de aanvangsdatum

Tevens zijn het Rijk en HSA Beheer NV door het uitstel van de aanvangsdatum een schadevergoeding overeengekomen. Hiervan is in 2008 23 mln betaald.

3

Wat zijn de meerkosten van de HSL-Zuid en van de Betuwelijn in totaal, dus de som van de bedragen in de twee suppletoire begrotingen en de slotwet?

In het Jaarverslag 2008 van het Infrastructuurfonds (kamerstuk 2008–2009; 31 924A, nr. 1, blz. 68/69) is aangegeven welke begrotingsmutaties betrekking hebben op geheel 2008, i.c. alle suppletoire begrotingen inclusief slotwet.

Het gaat hier niet om kostenstijgingen. Het betreft sec technische toevoegingen van gereserveerde budgetten voor BTW (uit Aanvullende Post van ministerie van Financiën) en om overboekingen uit de risicoreservering HSL/BR (uit artikel 13 Spoorwegen).

Daarnaast zijn de kasritmes van de uitgaven bij beide projecten aangepast aan de planning van het project.


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Vendrik (GL), Van der Staaij (SGP), Snijder-Hazelhoff (VVD), Mastwijk (CDA), Jager (CDA), voorzitter, Koopmans (CDA), Gerkens (SP), Van der Ham (D66), Nicolaï (VVD), Haverkamp (CDA), Aptroot (VVD), Samsom (PvdA), Boelhouwer (PvdA), Roefs (PvdA), Jansen (SP), Cramer (CU), Roemer (SP), Koppejan (CDA), Madlener (PVV), Ten Broeke (VVD), ondervoorzitter, Ouwehand (PvdD), Polderman (SP), Tang (PvdA), De Rouwe (CDA) en Linhard (PvdA).

Plv. leden: Halsema (GL), Van der Vlies (SGP), Boekestijn (VVD), Bilder (CDA), Vacature (CDA), Atsma (CDA), Van Bommel (SP), Koşer Kaya (D66), Neppérus (VVD), Sterk (CDA), De Krom (VVD), Vermeij (PvdA), Jacobi (PvdA), Besselink (PvdA), Vacature (SP), Anker (CU), Van Leeuwen (SP), Knops (CDA), Agema (PVV), Verdonk (Verdonk), Thieme (PvdD), Lempens (SP), Waalkens (PvdA), Van Heugten (CDA) en Depla (PvdA).

Naar boven