31 924 XII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2008

nr. 4
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII);

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING

In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

De absoluut of relatief kwantitatief omvangrijke mutaties zijn hieronder in tabelvorm opgenomen en van een toelichting voorzien. Hierbij is een onderverdeling gemaakt in uitgaven en ontvangsten.

Overzicht belangrijkste uitgaven-, ontvangsten- en verplichtingenmutaties

Belangrijkste suppletore mutaties 2008 (slotwet) (in € mln.)

  Art.nr.UitgavenOntvangstenVerplichtingen
Stand ontwerpbegroting 2008 8 183,290,68 110,8
Stand 1e suppletore begroting 2008 7 508,693,97 392,2
Stand 2e suppletore begroting 2008 7 373,8102,17 447,5
– belangrijkste mutaties Slotwet:     
      
1.Integraal waterbeleid31  43,1
2.Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid34– 9,1 – 57,7
3.Mainports en logistiek35– 13,610,4 
4.Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit36– 19,0 – 23,6
5.Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU3913,8 143,3
6.Ondersteunen functioneren VenW41– 7,5 – 9,7
 Diversen – 5,60,8– 11,9
Realisatie 2008 7 332,8113,37 531,0

Toelichting

1. Integraal waterbeleid

De bij dit begrotingsartikel opgenomen mutatie wordt veroorzaakt door de niet in de begroting geraamde vastlegging van de jaarlijkse kadastrale bijdrage aan de Unie van Waterschappen als meerjarige betalingsverplichting.

2. Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid

De lagere kasuitgaven zijn met name veroorzaakt:

– Door een aanpassing van het bij Najaarsnota toegevoegde budget voor de projectdirectie implementatie Commissie Elverding. Het project Versnelling Besluitvorming Infrastructuur (VBI) is met relatief korte voorbereidingstijd medio 2008 van start gegaan. De voor 2008 voorziene urgente mijlpalen zijn gehaald, waaronder een herziene spoedwet wegverbreding en het actieplan «Sneller en Beter». De activiteiten zoals onderzoek, workshops en communicatie zijn later voorzien en dat heeft tot lagere uitgaven geleid in 2008.

– Door een vertraging van de activiteiten follow-up Commissie Stedelijke Distributie. Het overleg met decentrale overheden en bedrijfsleven is trager verlopen dan in de begroting 2008 was voorzien.

– Door een vertraging in de uitvoering van het onderhoud Sunij-lijn. De voorschotten zijn gekoppeld aan de voortgang van de realisatie.

– Bij de subsidieregeling mobiliteitsmanagement (in uitvoering bij SenterNovem) is sprake van gesubsidieerde maatregelen met een langere doorlooptijd dan gepland, wat een vertragend effect heeft op de kasuitgaven in 2008.

De lagere realisatie van de verplichtingen komt doordat de contracten voor de bijzondere lijnen als onderdeel van het HoofdrailNet en de Noordzeeveren al eerder meerjarig zijn vastgelegd.

3. Mainports en logistiek

De lagere kasuitgaven worden met name veroorzaakt door:

– Een vertraging in de subsidieverlening innovatie binnenvaart, door een tegenvallend aantal aanvragen voor grote projecten op de tender 2008;

– Een vertraging bij de inbouw van het European Rail Traffic Management System (ERTMS) van vervoerders die gebruik maken van de Betuweroute en het indienen van de verantwoording over bestedingen van de subsidie. Per ultimo 2008 is de regeling gesloten. De afwikkeling van de beschikkingen en de financiële afwikkeling kan daarmee pas in 2009 plaatsvinden.

Als gevolg van onderlinge verrekeningen tussen Eurovignet-staten (België, Duitsland, Denemarken, Luxemburg en Nederland) doen zich hogere ontvangsten voor in het kader van het Eurovignet. De verrekeningen zijn gebaseerd op het saldo van het aantal verreden kilometers door Nederlandse vervoerders op het grondgebied van een ander «vignetland» en het aantal verreden kilometers op Nederlands grondgebied door vervoerders uit andere «vignetlanden».

4. Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit

De lagere kasuitgaven worden met name veroorzaakt door een vertraging in het onderzoekstraject bij GIS 3. Er moet eerst onderzocht worden of een woning isolatie nodig heeft voordat het besluit tot isolatie kan worden genomen. De reden van de uitloop in het onderzoekstraject is dat de eerste twee deelprojecten een vertraging hebben bij het ontwerp van de deelprojecten van GIS 3. Dit vanwege de geluidwerende voorzieningen en omdat de ingenieursbureaus moeite hebben om de opgedragen werkzaamheden kwalitatief goed uit te voeren binnen de contractueel overeengekomen tijd.

Als gevolg van wijzigingen in de planning van de diverse projecten, is niet de gehele verplichtingenbegroting als betalingsverplichting vastgelegd.

5. Bijdrage Infrastructuurfonds en BDU

Het betreft een saldo van hogere realisatie in de kasuitgaven Infrastructuurfonds alsmede een verlaging. De hogere realisatie is veroorzaakt door:

– een overboeking van begrotingsgelden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als bijdrage in de aanpassing van hellingbanen op stations om deze beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking.

– dat op het programma fileproof niet alle gelden zijn besteed. Aangezien dit project uit het Infrastructuurfonds wordt gefinancierd, zijn deze gelden weer naar het fonds teruggeboekt.

– dat ten behoeve van de staking in het stad- en streekvervoer medio 2008 is besloten tot een eenmalig duwtje ten behoeve van het onderhandelingsproces. Bij de Miljoenennota 2009 heeft hiervoor een kasschuif met het Infrastructuurfonds plaatsgevonden. Deze gelden kunnen echter binnen de begroting van Hoofdstuk XII worden opgevangen, zodat een terugboeking naar het fonds kan worden aangebracht.

De lagere realisatie is veroorzaakt doordat de in de Najaarsnota 2008 toegevoegde BTW voor de Betuweroute en HSL € 6,2 mln. lager is.

De hogere verplichtingen realisatie staat enerzijds in relatie tot de hogere uitgaven voor de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en anderzijds door de vastlegging van de verplichtingen voor de BDU. Voor de vastlegging van de beschikking 2009 in 2008 is een post voor het actieprogramma OV uit de Mobiliteitsaanpak opgenomen alsmede de indexatie.

6. Ondersteunen functioneren VenW

De lagere kasrealisatie is het gevolg van het feit dat er lagere personele kosten zijn als gevolg van vacatureruimte en door het aflopende aantal post-actieven in verband met het bereiken van de 65 jarige leeftijd. Daarnaast zijn de aan dit artikel toegevoegde gelden voor het onderhoud en de vervanging van het interieur van het regeringsvliegtuig in 2008 slechts voor een klein deel besteed.

De lagere verplichtingen realisatie hangt samen met de lagere uitgaven alsmede doordat er correcties hebben plaatsgevonden op de inhuur contracten voor de auditdienst. De laatste correcties zijn het gevolg van het feit dat de verplichtingen per jaar worden vastgelegd en niet meerjarig.

Naar boven