31 924 XII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2008

nr. 3
VOORSTEL VAN WET

20 mei 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2008 en vastgesteld bij de wet van 10 april 2008, Stb. 171, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2009, Stb. 96;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 tot en met 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 (slotwet)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2008

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)

Bedragen in EUR 1 000

  (1) (2) (3)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) eerste suppletore begroting Mutaties (+ of –) tweede suppletore begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL 8 183 21190 645 – 674 5653 246 – 134 8908 254
           
 Beleidsartikelen         
31Integraal waterbeleid69 56775 5024541 0351 1420– 8 9771 444116
32Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit51 48052 5803 400– 338– 381941 9601 9600
33Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s46 22051 0050– 2 16354409 1485 172122
34Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid132 758134 899987 90316 2932 000– 14 368– 19 5060
35Mainports en logistiek64 71078 03010 876– 1 9344 97601 611– 10 8705 405
36Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit82 108114 23157 150– 30 302– 17 328019 070– 77550
37Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart39 20346 527454145– 234010 678– 1 2470
           
 Niet-beleidsartikelen         
39Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU7 418 3037 413 328 – 863 900– 863 900 85 67434 674 
40Nominaal en onvoorzien– 9 156– 9 156 174 585174 585 – 165 429– 165 429 
41Ondersteunen functioneren VenW215 632226 26518 213– 3 6649 3951 052115 95219 6872 561
  (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
Art.OmschrijvingTotaal geraamdRealisatie1Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL 7 373 756102 145 7 332 778113 344 – 40 97811 199
           
 Beleidsartikelen         
31Integraal waterbeleid61 62578 088570104 68577 1271 02943 060– 961459
32Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit53 10254 5023 59445 72752 8143 341– 7 375– 1 688– 253
33Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s53 20556 72112250 33254 083122– 2 873– 2 6380
34Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid126 293131 6862 09868 630122 5853 245– 57 663– 9 1011 147
35Mainports en logistiek64 38772 13616 28162 41458 52126 681– 1 973– 13 61510 400
36Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit70 87696 12857 20047 23477 12656 806– 23 642– 19 002– 394
37Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart50 02645 04645450 39644 8220370– 224– 454
           
 Niet-beleidsartikelen         
39Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU6 640 0776 584 10206 783 3656 597 87472143 28813 77272
40Nominaal en onvoorzien00000 000
41Ondersteunen functioneren VenW327 920255 34721 826318 172247 82622 048– 9 748– 7 521222

1 De bedragen zijn steeds naar boven afgerond (€ 1 000).

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 (Slotwet)

Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2008

Baten-lastendienst KNMI

Bedragen in EUR 1 000

 (1)(2)(3)(4) = (1)+(2)+(3)(5)(6) = (5)–(4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) tweede suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatie1Slotwetmutaties (= + of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)
Baten-lastendienst KNMI      
       
Totale baten44 3710044 37148 1543 783
Totale lasten44 5910044 59148 4813 890
Saldo van baten en lasten– 22000– 220– 327– 107
       
Totale kapitaalontvangsten2 000002 0001 528– 472
Totale kapitaaluitgaven2 290002 2902 33747

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 (Slotwet)

Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2008

Baten-lastendienst RWS

Bedragen in EUR 1 000

 (1)(2)(3)(4) = (1)+(2)+(3)(5)(6) = (5)–(4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) tweede suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatie1Slotwetmutaties (= + of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)
Baten-lastendienst RWS      
       
Totale baten1 986 580001 986 5802 563 730577 150
Totale lasten1 986 580001 986 5802 592 083605 503
Saldo van baten en lasten0000– 28 353– 28 353
       
Totale kapitaalontvangsten86 0000086 00074 847– 11 153
Totale kapitaaluitgaven140 72200140 722109 442– 31 280

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 (Slotwet)

Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2008

Baten-lastendienst IVW

Bedragen in EUR 1 000

 (1)(2)(3)(4) = (1)+(2)+(3)(5)(6) = (5)–(4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) tweede suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatie1Slotwetmutaties (= + of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)
Baten-lastendienst IVW      
       
Totale baten98 1130098 113104 4776 364
Totale lasten98 1130098 113108 77310 660
Saldo van baten en lasten0000– 4 296– 4 296
       
Totale kapitaalontvangsten11 1590011 15913 5992 440
Totale kapitaaluitgaven16 0030016 00310 150– 5 853

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000)

Naar boven