31 924 XII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2008

nr. 10
MOTIE VAN DE LEDEN ROEMER APTROOT

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er onvoldoende zicht is op de manier waarop BDU-gelden worden ingezet voor infrastructuur en openbaar vervoer;

verzoekt de regering bij het verstrekken van BDU-gelden heldere prestatieafspraken te maken met decentrale overheden en hierover te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Roemer

Aptroot

Naar boven