31 924 VII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008

nr. 3
VOORSTEL VAN WET

20 mei 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2008 en vastgesteld bij de wet van 20 maart 2008, Stb. 219, laatstelijk gewijzigd bij de wet van .........., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren voor het jaar 2008 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 (slotwet)

  (1) (2) (3)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begroting Mutaties (+ of –) 2e suppletore begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
 Totaal 5 696 94031 853 423 16214 432 21 66432 255
           
 Beleidsartikelen         
           
 Veiligheid         
2Politie4 861 0194 544 6393 215215 191215 191035 77435 7740
4Partners in veiligheid77 408109 398038 66438 664265– 11 100– 11 1002 481
5Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst159 116159 1163913 8783 8782 8009 1289 1280
14Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid15 27315 2730158158584234230
15Crisisbeheersing35 01636 3802 000– 1 162– 1 1621 987– 4 400– 4 4000
16Brandweer en GHOR155 602155 629250– 300– 30005 2145 2140
           
 Bestuur en Democratie         
1Grondwet en democratie7 2887 28805 4855 485300– 805– 8050
6Functioneren Openbaar Bestuur42 77442 5501 45532732710011 13411 134504
           
 Publieke Dienstverlening en Openbare Sector         
7Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector89 05489 222078 46178 46107 7797 7797 228
10Arbeidszaken Overheid99 30099 3008207 1477 1470– 7 426– 7 42611 800
11Kwaliteit rijksdienst48 80248 8023679 7959 79551026 79526 7958 315
           
 Niet-Beleidsartikelen         
           
12Algemeen91 40391 40398312 72912 7298 412– 346– 3461 927
13Nominaal en onvoorzien– 2 060– 2 060052 78952 7890– 50 506– 50 5060
17Vutfonds0300 00022 372000000
  (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
Art.OmschrijvingTotaal geraamd RealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)
  VerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangstenVerplichtingenUitgavenOntvangsten
 Totaal 6 141 76678 540 6 126 19278 641 – 15 574101
           
 Beleidsartikelen         
           
 Veiligheid         
2Politie5 111 9844 795 6043 2155 276 4804 802 3661 911164 4966 762– 1 304
4Partners in veiligheid104 972136 9622 746128 721145 2962 83023 7498 33484
5Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst172 122172 1223 191168 412175 1722 606– 3 7103 050– 585
14Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid15 85415 8545816 59015 882173628– 57
15Crisisbeheersing29 45430 8183 98730 97326 2302 4221 519– 4 588– 1 565
16Brandweer en GHOR160 516160 543250184 097152 49016923 581– 8 053– 81
           
 Bestuur en Democratie         
1Grondwet en democratie11 96811 96830013 02611 6039251 058– 365625
6Functioneren Openbaar Bestuur54 23554 0112 05955 35752 8112 0611 122– 1 2002
           
 Publieke Dienstverlening en Openbare Sector         
7Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector175 294175 4627 228163 901162 9538 742– 11 393– 12 5091 514
10Arbeidszaken Overheid99 02199 02112 62067 16292 31613 051– 31 859– 6 705431
11Kwaliteit rijksdienst85 39285 3929 192100 15478 6359 10914 762– 6 757– 83
           
 Niet-Beleidsartikelen         
           
12Algemeen103 786103 78611 322110 469110 43812 4426 6836 6521 120
13Nominaal en onvoorzien2232230000– 223– 2230
17Vutfonds0300 00022 3720300 00022 372000
 (1)(2)(3)(4) = (1)+(2)+(3)(5)(6) = (5) – (4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties(+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties(+ of –) 2e suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties(= + of –) (+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)
Korps landelijke politiediensten      
Totale baten534 484 0534 484586 23351 749
Totale lasten534 484 0534 484586 02851 544
Saldo van baten en lasten0 00205205
       
Totale kapitaalontvangsten41 871 041 87152 70910 838
Totale kapitaaluitgaven85 466 085 46655 68529 781
       
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten      
Totale baten95 779 095 77999 3283 549
Totale lasten95 779 095 77989 420– 6 359
Totaal restitutie afnemers   9 908   
Saldo van baten en lasten0 0000
       
Totale kapitaalontvangsten20 000 020 0000– 20 000
Totale kapitaaluitgaven25 039 025 0395 488– 19 551
       
Centraal Archief Selectiedienst      
Totale baten9 735 09 73510 061326
Totale lasten9 735 09 73510 255520
Saldo van baten en lasten0 00– 194– 194
       
Totale kapitaalontvangsten0 00267267
Totale kapitaaluitgaven318 0318309– 9
       
P-Direkt      
Totale baten21 794 021 79426 9245 130
Totale lasten21 608 021 60826 8705 262
Saldo van baten en lasten186 018654– 132
       
Totale kapitaalontvangsten1 000 01 00037 25036 250
Totale kapitaaluitgaven5 067 05 06735 07430 007
       
Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding      
Totale baten7 190 07 19018 34111 151
Totale lasten7 128 07 12817 86110 733
Saldo van baten en lasten62 062480418
       
Totale kapitaalontvangsten0 0000
Totale kapitaaluitgaven280 0280107– 173
Werkmaatschappij      
Totale baten0139 7850139 78541 702– 98 083
Totale lasten0138 8740138 87441 627– 97 247
Saldo van baten en lasten0911091175– 836
       
Totale kapitaalontvangsten01 55001 550200– 1 350
Totale kapitaaluitgaven01 55001 550239– 1 311
Naar boven