31 924 VII
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008

nr. 12
MOTIE VAN HET LID BRINKMAN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te onderzoeken hoe groot het probleem van de criminaliteit en andere overlast is van 12-minners in het land,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brinkman

Naar boven