31 750
Wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten, alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 10 november 2008

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel IV, onderdeel B, onder 1 en onder 2, wordt in artikel 3, eerste lid, onder f, «beheren cartografisch weergeven» telkens vervangen door: beheren en cartografisch weergeven.

II

In artikel IV, onderdeel B, onder 1 en onder 2, wordt in artikel 3, eerste lid, onder l, «voorzover» telkens vervangen door: voor zover.

III

In artikel V wordt aan het einde van onderdeel B een punt geplaatst.

IV

In artikel VI, onderdeel A, wordt «Artikel 4, tweede lid wordt» vervangen door: In artikel 4, tweede lid, wordt.

Naar boven