31 750
Wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten, alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID VAN HEUGTEN C.S.

Ontvangen 19 mei 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel XIII wordt na onderdeel K een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ka

Artikel 3.36b wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vervanging van de komma in het eerste lid, onder b, na de zinsnede «dan wel een projectbesluit gelijktijdig met een exploitatieplan is vastgesteld» door een punt, vervalt in dat lid de laatste zinsnede.

2. Het tweede lid komt te luiden:

2. Voor zover nodig in afwijking van artikel 37, tweede lid, of 54i, eerste lid, van de onteigeningswet, doet de rechtbank niet eerder uitspraak dan nadat het onderdeel van het bestemmingsplan, inpassingsplan of projectbesluit, ter uitvoering waarvan wordt onteigend, onherroepelijk is geworden blijkens een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dan wel een verklaring van de secretaris van de Raad van State of van de griffier van de betrokken rechtbank.

3. Het derde lid vervalt.

Toelichting

Het amendement voorziet in een verruiming van de mogelijkheden voor een versnelde dagvaarding in de geest van het amendement Verdaas c.s (Kamerstukken II 2005/06, 30 218, nr. 14), dat uitging van een versnelde dagvaarding. Omwille van de door de Raad van State bepleite rechtszekerheid is er voor gekozen om de waarborg in het tweede lid, dat de onteigening niet kan plaatsvinden voordat het ruimtelijk besluit onherroepelijk is, op een iets eerder moment te leggen, namelijk bij het uitspreken van het vonnis in plaats van bij de inschrijving daarvan. Op deze manier wordt voorkomen dat het vonnis in de lucht blijft hangen. Het moment van inschrijving zal in de praktijk niet meer dan een week later hoeven te liggen dan het moment van de uitspraak.

De rechtbank spreekt de onteigening niet uit zolang tegen het onderdeel van het bestemmingsplan, inpassingsplan of projectbesluit waarop de dagvaarding betrekking heeft, een beroep mogelijk of aanhangig is. Pas als het bestemmingsplan of projectbesluit onherroepelijk is kan de onteigening worden uitgesproken. Hiermee wordt aangesloten bij de constructie die ook in artikel 5.14 van de Waterwet is opgenomen.

Het derde lid van artikel 3.36b is in verkorte vorm aan het tweede lid toegevoegd. Als bewijs van de onherroepelijkheid van het plan ogf het projectbesluit strekt een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of een verklaring van de secretaris van de Raad van State of de griffier van de betrokken rechtbank.

Dit betekent dat de uitspraak tot onteigening ingevolge artikel 37, tweede lid, of 54i, eerste lid, van de onteigeningswet, waarbij de normale onderscheidenlijk de vervroegde uitspraak over de onteigening is geregeld, in voorkomend geval zal worden opgeschort totdat zekerheid is verkregen omtrent het planologisch besluit en de reikwijdte hiervan. Omdat niet op voorhand duidelijk is dat de tijdspanne tussen de dagvaarding en de uitspraak conform artikel 37, tweede lid, of 54i, eerste lid, van de onteigeningswet altijd korter is dan de tijd, gemoeid met het onherroepelijk worden van het planologisch besluit, is hierbij de term «voor zover nodig» opgenomen.

Van Heugten

Linhard

Neppérus

Naar boven