31 750
Wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten, alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard

nr. 10
DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 19 maart 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel III, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1, wordt «artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening» vervangen door: artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

2. In de onderdelen 1 en 2 wordt «artikel 3.30» telkens vervangen door: artikel 3.38.

Toelichting

In de (eerste) nota van wijziging is onder A, lid 1, onder a, een drietal misstellingen geslopen. Deze worden hierbij gecorrigeerd.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Naar boven