31 700 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

nr. 33
AMENDEMENT VAN HET LID SPEKMAN C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER DE NRS. 16 EN 17

Ontvangen 27 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 46 Inkomensbescherming met activering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 4 000 (x € 1 000).

II

In artikel 46 Inkomensbescherming met activering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4 000 (x € 1 000).

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd de schuldhulpverlening een extra impuls te geven als onderdeel van buurtdiensten. Problematische schulden staan zelden op zichzelf. Vaak gaan ze samen met andere problemen die ook een oplossing behoeven. Hierbij kan worden gedacht aan verslaving, psychische problemen en/of huiselijk geweld. Om de schuldenproblematiek effectief aan te pakken is een integrale aanpak daarom onontbeerlijk. Met dit amendement wordt een bedrag vrijgemaakt voor pilots die als doel hebben dat buurtdiensten of hulpverleners in de wijken en gemeenten op adequate en efficiënte wijze hulp kunnen bieden aan personen die in de buurt wonen, en die problematische schulden hebben of dreigen te krijgen. Daarbij kunnen ook vrijwilligers worden ingezet, die met middelen uit dit amendement kunnen worden ondersteund. Dit amendement sluit aan bij het amendement van het Lid Wolbert over het concept van kleinschalige buurtdiensten in de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Kamerstuk 31 700 XVI, nr. 35).

De dekking van dit amendement komt ten laste van de post «overig» in beleidsartikel 46.

Spekman

Spies

Ortega-Martijn

Naar boven