31 700 I
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009

nr. 4
BRIEF VAN DE MINISTER PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 februari 2009

Tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer op 3 februari jl. is de staatssecretaris van Financiën De Jager gevraagd naar enkele aspecten rond stichtingen die gerelateerd zijn aan het Koninklijk Huis. In de bijlage wordt een overzicht gegeven van stichtingen met als statutaire zetel «Paleis Noordeinde» (Noordeinde 68 en 74 te Den Haag), met daarbij de oprichtingsdata, bestuurssamenstelling, omschrijving van de doelstellingen en het dossiernummer van de Kamer van Koophandel. Eerder heeft mijn toenmalige ambtsvoorganger op 24 juni 1980 eenzelfde overzicht aan uw Kamer verstrekt van de toen bestaande stichtingen (Kamerstukken II, zitting 1979/80; 16 183, nr. 8).

Betrokkenheid van de Dienst Koninklijk Huis bij de stichtingen vloeit voort uit de functionele inzet, waaronder ook de rol van H.M. de Koningin als hoofd van het Koninklijk Huis. De functionele inzet houdt voorts verband met het feit dat enkele van de in de bijlage vermelde stichtingen gemeen hebben dat zij naar hun herkomst in relatie staan tot de nalatenschap van Koningin Wilhelmina en haar afstammelingen.

Bezien vanuit de doelstelling is een aantal stichtingen mede gerelateerd aan leden van de Koninklijke Familie, niet zijnde leden van het Koninklijk Huis (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11). Een stichting is verbonden aan de Dienst Koninklijk Huis (1). Een aantal stichtingen wordt bestuurd door een lid van het Koninklijk Huis of personen werkzaam bij de Dienst Koninklijk Huis, andere stichtingen kennen een andere bestuurssamenstelling en hebben om redenen van bescherming van de persoonlijke levenssfeer Paleis Noordeinde als postadres zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (4 – Stichting Bewind-, 9, 10).

De minister-president, Minister van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende

BIJLAGE

1 Stichting tot Verzorging van de Pensioenen van het Personeel van de Koninklijke Hofhouding van het Huis van Oranje-Nassau (opgericht 1960)

Doel: verzorging van pensioenen

De stichting heeft zeven bestuurders: J. Baars, H. Morsink, R. Houtman, K.W. Ruijg, L. Mulder, T.L. Piri, J.A.J. van Baardwijk.

Reg.nr. 41151014.

De pensioenen zijn ondergebracht bij het ABP.

2 Stichting Kroongoederen van het Huis Oranje-Nassau (opgericht 1968)

Doel: te bevorderen dat afstammelingen van H.M. Koningin Wilhelmina bij de uitoefening van de Koninklijke waardigheid de beschikking hebben over de daartoe nodige of gewenste roerende lichamelijke zaken. Bestuurder van de stichting is de Drager van de Kroon.

Reg. nr. 41151002.

3 Stichting Archief van het Huis Oranje-Nassau (opgericht 1968)

Doel: het verkrijgen, bijeenhouden en beheren van archivalia met betrekking tot of verband houdende met het Huis Oranje-Nassau, het Huis Nassau of een aan één van die huizen verwant huis.

Bestuurder van de stichting is de Drager van de Kroon.

Reg. nr. 41151003.

4 Stichting Fonds voor functionele kosten van het Huis Oranje-Nassau I (opgericht 1968)

Doel: het uit eigen middelen verstrekken van bijdragen aan elk van de jongste drie dochters van H.K.H. Prinses Juliana ter bestrijding van functionele kosten, verbonden aan haar positie als zodanig, mits uit dien hoofde geen toelage ten laste van het Rijk genietend. Reg. nr. 41150999

Het bestuur van deze stichting wordt uitgeoefend door de Stichting Bewind (opgericht 1964). Het doel van deze stichting is het optreden als bewindvoerder. In de Stichting Bewind zijn geen vermogensbestanddelen ondergebracht.

Reg.nr. 41151000.

Bestuurders van de stichting zijn: P.J.A.M. Nijnens, J.N. van Lunteren, S.D.F. Kaempfer.

5 Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau (opgericht 1972)

Doel: het verkrijgen en beheren van roerende lichamelijke zaken met betrekking tot of verband houdende met het Huis Oranje-Nassau, het Huis Nassau of een aan één van die huizen verwant huis, ten einde die zaken met inachtneming van de bij de verkrijging gemaakte bepalingen te doen dienen ten algemenen nutte.

De stichting heeft drie bestuurders: Z.K.H. de Prins van Oranje, J.M. Boll, A.C. van Es.

Reg. nr 41151001

6 Stichting Horst en Voorde (opgericht 1972)

Doel: het bevorderen van de natuurwetenschappelijke en recreatieve waarden van de in de gemeente Wassenaar en Voorschoten gelegen landgoederen De Horsten, Duivenvoorde en Twickel en van de daar tussenin of nabij gelegen gronden.

De stichting heeft vier bestuurders: A.H. Graaf Schimmelpenninck, J. Baars, J.A. Dijkstra, A. Vriesendorp-Dutilh.

Reg.nr 41166579.

7 Stichting Prins Bernhard Natuurfonds (opgericht 1994)

Doel: het bevorderen en ondersteunen van natuurbescherming en natuurbeheer geïnspireerd op het gedachtegoed van het Wereld Natuurfonds.

De stichting heeft vier bestuurders: Z.K.H. Prins Constantijn der Nederlanden, N.W. Visser, jhr. J.H.W. Loudon, G.M. van den Top.

Reg.nr. 41190195

8 Stichting Fonds voor Functionele Kosten van het Huis Oranje-Nassau II (opgericht 1998)

Doel: het uit eigen middelen verstrekken van bijdragen aan elk van de jongste twee zonen van H.M. de Koningin ter bestrijding van functionele kosten, verbonden aan zijn positie als zodanig, mits uit dien hoofde geen toelage ten laste van het Rijk genietend.

Reg. nr. 27173125.

Bestuurders van de Stichting: E.Wiersma, J. Baars, M. Hennis.

9 Stichting Protector Daffodil Trust (opgericht 2005)

Doel: adequate juridische bescherming van het vermogen, waardoor de belangen van H.K.H. Prinses Christina kunnen worden gewaarborgd, d.m.v. het optreden als Protector van de trust naar het recht van Guernsey die thans de naam «The Daffodil Trust» draagt, zulks overeenkomstig de bepalingen zoals deze thans ten aanzien van de trust gelden of in de toekomst zullen gelden.

N.B. de stichting Protector Daffodil Trust is niet de trust zelf, maar ziet toe op bescherming van het trustvermogen in het belang van H.K.H. Prinses Christina. Het Kabinet der Koningin verricht geen werkzaamheden voor deze trust, dit naar aanleiding van de vraag van de heer Pechtold.

De stichting heeft drie bestuurders: J.J.N. Rost Onnes, W.H. van Leeuwen, W.J.W.J. van Roijen.

Reg.nr. 27274989.

10 Stichting Lysfonds (opgericht 2005)

Doel: adequate juridische bescherming van het vermogen, waardoor de belangen van betrokkenen kunnen worden gewaarborgd, d.m.v. het optreden als beheerder en bewaarder van het besloten fonds voor gemene rekening: Lysfonds.

De stichting heeft vier bestuurders: Z.K.H. Prins C.H. de Bourbon de Parme, Z.K.H. Prins C.J.B. de Bourbon de Parme, Z.K.H. Prins J.B. de Bourbon de Parme, H.K.H. Prinses M.C. de Bourbon de Parme.

Reg. nr. 27281319

11 Stichting Officiële Geschenken van het Huis Oranje-Nassau (opgericht 2007)

Doel: bijeenbrengen, bijeenhouden en beheren van zaken die zijn aangeboden aan Koningin Wilhelmina of zijn of worden aangeboden aan een afstammeling van haar of een echtgenoot van een afstammeling van haar. De stichting kan de aan haar toebehorende zaken niet verkopen of op andere wijze vervreemden.

De stichting heeft drie bestuurders: Z.K.H. de Prins van Oranje, J.M. Boll, A.C. van Es.

Reg.nr 27309679

12 Stichting Koninklijke Geschenken (opgericht 2007)

Doel: bijeenbrengen, bijeenhouden en beheren van geschenken die aan de Drager van de Kroon van het Koninkrijk der Nederlanden in het kader van de uitoefening van diens functie van staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden zijn of worden aangeboden ter gelegenheid van staatsbezoeken en andere officiële bezoeken en gelegenheden. De stichting kan de aan haar toebehorende zaken niet verkopen of op andere wijze vervreemden.

De bestuurder van de stichting is de Drager van de Kroon

Reg.nr. 27309706

Naar boven