31 474 IXA
Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 4
AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERS

Ontvangen 2 juli 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat, kolom 2, wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 01 Financiering Staatsschuld worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 379 000 (x € 1 000).

Toelichting

Het vorige kabinet heeft het verstandige beleid gevoerd om de verkoopopbrengst en superdividend van staatsdeelnemingen rechtstreeks aan te wenden om de staatsschuld af te lossen. Dit amendement beoogt dit begrotingsbeleid voort te zetten. Het superdividend Schiphol wordt derhalve aangewend ter aflossing van de staatschuld en niet om extra uitgaven te doen. De financiering van dit amendement wordt gevonden binnen de begroting van WWI (extra geld naar Vogelaarwijken, amendement 31 474 XVIII, nr. 6) en BuZa (budget ontwikkelingsamenwerking, amendement 31 474 V, nr. 6). middels amendementen.

Weekers

Naar boven