31 320
Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN

Ontvangen 23 mei 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 34 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 34a

Onze Minister zendt jaarlijks na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de ontwikkelingen van de energie-efficiëntie en energiebesparing gebaseerd op de op grond van artikel 7 van deze wet verzamelde gegevens.

Toelichting

In het wetsvoorstel wordt in artikel 7 geregeld dat Onze Minister in het kader van het beleid op het gebied van energiebesparing gegevens verzamelt, analyseert en bewerkt. Niet geregeld is de wijze waarop Onze Minister op basis van deze monitoring-gegevens verantwoording aflegt over de effectiviteit van zijn beleid. Het amendement voorziet in deze leemte.

Jansen

Naar boven