31 290 VI
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ALGEMEEN

Bij de coalitievorming van het kabinet is besloten tot benoeming van een Minister voor Jeugd en Gezin (J&G). Deze Minister zal met ingang van het begrotingsjaar 2008 het beheer gaan voeren over een eigen programmabegroting. Voor het begrotingsjaar 2007 is om praktische redenen besloten om nog geen afzonderlijke programmabegrotingen op te stellen.

De onderstaande tabel geeft inzicht in de beleidsartikelen waarvoor de Minister voor Jeugd en Gezin verantwoordelijk is.

BAOperationele doelstelling
1414.1.1 Raad voor de Kinderbescherming (na correctie straf)
1414.1.2 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)
1414.1.3 Bureau’s jeugdzorg – (gezins)voogdij
1414.1.4 Overig
1414.3.1 NIDOS – opvang
1414.3.2 NIDOS – voogdij
9191.1 apparaat

De programma- en apparaatsgelden zullen voor het begrotingsjaar 2007 op de begroting van Justitie blijven staan. De apparaatsgelden voor J&G zijn in de begroting van 2007 niet onderscheiden op het niet-beleidsartikel.

Voor de begroting 2008 zullen de programmagelden van bovenstaande beleidsartikelen worden opgenomen in de programmabegroting voor J&G. De apparaatsgelden zullen in de begroting 2008 van Justitie blijven staan.

B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in: a. de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Justitie.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie, mede namens de Minister voor Jeugd en Gezin,

E. M. H. Hirsch Ballin

B. BEGROTINGSTOELICHTING

INHOUD blz.

1.Inleiding4
   
2.Het beleid5
2.1Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties5
2.2De beleidsartikelen8
 11 Nederlandse rechtsorde8
 12 Rechtspleging en rechtsbijstand8
 13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding9
 14 Jeugd11
 15 Vreemdelingen12
 17 Internationale rechtsorde13
2.3De niet-beleidsartikelen13
 Niet-beleidsartikel 91.1 Algemeen13
 Niet-beleidsartikel 92.1 Nominaal en onvoorzien13
 Niet-beleidsartikel 93.1 Geheim14

1. INLEIDING

Dit is de 2e suppletore begroting 2007 van het ministerie van Justitie. Deze suppletore begroting hangt samen met de Najaarsnota 2007.

In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel opgenomen (paragraaf 2.1). Vervolgens is per (niet-)beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per artikel kolomsgewijs:

• de vastgestelde begroting 2007;

• de stand 1e suppletore begroting 2007;

• de mutaties 2e suppletore begroting 2007;

• de stand 2e suppletore begroting 2007 met daarbij de budgetflexibiliteit.

Bij de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen worden alle uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 miljoen en alle overige politiek relevante mutaties toegelicht.

2. HET BELEID

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de beleidsartikelen (2.2) en de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2007 (Najaarsnota) x € 1 000

 BeleidsartikelUitgaven
Stand vastgestelde begroting 2007 5 902 496
   
Stand 1e suppletore begroting 2007 6 329 446
   
Belangrijkste suppletore mutaties:  
   
1) Meevaller: bijdrage Raad voor de rechtspraak12– 21 300
2) Brandveiligheidsmaatregelen DJI13,14,1565 970
3) Gevangeniswezen vrijval13– 75 434
4) Voorlopige afrekening DJI outputfinanciering 200713,14,15– 17 749
5) Correctie forensische zorg (van VWS)1315 527
6) Desaldering ontvangsten 2007 (ontv. ihkv kinderopvang etc.)1315 122
7) Brandveiligheidsmaatregelen COA1532 000
8) Tegenvaller: lagere legesontvangsten IND1521 000
9) Tegenvaller: bezetting COA1518 500
10) Meevaller: NIDOS15– 10 000
11) Tegenvaller: beendiging leefgelden ex-amv’s1513 800
12) Meevaller: project Terugkeer15– 17 800
13) Dekking tekorten vreemdelingenbewaringplaatsen1510 520
14) Overgang programmabegroting Wonen Wijken en Integratie (WWI)16,91– 465 758
   
Overige mutaties – 20 387
Stand 2e suppletore begroting 2007 5 893 457

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

1) Meevaller: bijdrage Raad voor de rechtspraak

Als gevolg van een lagere instroom van zaken en doordat het eigen vermogen in 2006 boven het genormeerde maximum van 5% lag, is de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak met € 21,3 miljoen verlaagd op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging».

2) Brandveiligheidsmaatregelen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De uitgaven op de beleidsartikelen 13, 14 en 15 nemen toe vanwege de Brandveiligheidsmaatregelen. In de kabinetsreactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is reeds aangegeven dat de nodige maatregelen worden getroffen om de aanbevelingen van het rapport te implementeren.

Ter financiering van deze maatregelen worden middelen ingezet die vrijvallen vanwege het (geprognosticeerde) overschot aan celplaatsen voor volwassenen en als gevolg van terugbetaling van DJI aan het moederdepartement.

3) Gevangeniswezen vrijval

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» valt een bedrag van circa € 75 miljoen vrij. Er is sprake van een overschot aan celplaatsen voor volwassenen. Deze middelen worden ingezet om tekorten aan celplaatsen voor jeugdigen en vreemdelingen te dekken, alsmede de kosten van de noodzakelijke brandveiligheidsmaatregelen en die van groepsverkleining in de jeugdinrichtingen.

4) Voorlopige afrekening DJI outputfinanciering 2007

Op basis van de geprognosticeerde bezettingscijfers wordt de bijdrage van het moederdepartement aan DJI (per saldo) met ca. € 17,7 miljoen verlaagd. Vooruitlopend op de definitieve afrekening ultimo 2007, wordt de bijdrage van het moederdepartement aan DJI bij Najaarsnota 2007 verlaagd.

5) Correctie forensische zorg (van VWS)

In de overheveling van middelen vanuit het Algemene Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) naar de justitiebegroting is abusievelijk de forensische zorg met een strafrechtelijke titel in de verstandelijke gehandicaptenzorg en de verslavingszorg niet meegenomen. Voor 2007 wordt dit gecorrigeerd op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» met € 15,5 miljoen.

6) Desaldering ontvangsten 2007 (ontv. ihkv kinderopvang etc.)

Via een desaldering op operationele doelstelling 13.3 «Handhaving en vervolging» worden zowel het uitgaven- als het ontvangstenkader met € 15,122 miljoen verhoogd. Het betreffen uitgaven en ontvangsten in het kader van de kinderopvang, detacheringsvergoedingen, zwangerschapsverlof, bijdragen van regiopolitie (verkeersprojecten) en bijdragen van gemeenten en provincies in het kader van justitiekantoren en andere projecten.

7) Brandveiligheidsmaatregelen COA

Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid worden in 2007 de COA-locaties aangepast aan de brandveiligheidsvereisten. Daarnaast is er vanaf 1 september één extra medewerker per locatie actief om de brandveiligheid te bewaken. Voor de aanpassingen aan de brandveiligheidsvereisten en de aanstelling van extra medewerkers is op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» € 32 miljoen toegevoegd.

8) Tegenvaller: lagere legesontvangsten IND

De gerealiseerde ontvangsten van de leges blijven achter bij de ramingen. Hierdoor valt een deel van de dekking van de productiekosten weg. Dit leidt tot een tegenvaller van € 21 miljoen op operationele doelstelling 15.1 «Verblijfsrechten vreemdelingen».

9) Tegenvaller: bezetting COA

Vanwege de regeling ter afwikkeling van de nalatenschap oude Vreemdelingenwet verloopt de afbouw van de asielopvangcapaciteit door het COA in een trager tempo dan voorzien. Hierdoor ontstaat een tegenvaller van € 18,5 miljoen op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf».

10) Meevaller: NIDOS

De afname van activiteiten voor Justitie resulteert in een neerwaartse bijstelling van de maximale eigenvermogenspositie van het NIDOS. Hierdoor kan een bedrag van € 10 miljoen worden verrekend met de bevoorschotting van het NIDOS over 2007.

11) Tegenvaller: ex amv’s

Op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» doet zich per saldo een tegenvaller voor van € 13,8 miljoen. Deze wordt voor € 10 miljoen gedekt door afroming van de reservepost bij het NIDOS. De overige € 3,8 miljoen wordt generaal gedekt. Deze tegenvaller is het gevolg van het laten stopzetten van de leefgelden uitstroom van ex-amv’s. Deze latere stopzetting vloeit voort uit de regeling«Nalatenschap afwikkeling oude vreemdelingenwet» en de vereiste zorgvuldigheid bij het stopzetten van leefgelden van ex-amv’s die vallen onder de nieuwe vreemdelingenwet.

12) Meevaller: project Terugkeer

Op de operationele doelstellingen 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» en 15.3 «Terugkeer vreemdelingen» doet zich een meevaller voor van € 17,8 miljoen op het project Terugkeer. Met de afkondiging van de regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet is het project Terugkeer 26 000 stopgezet.

13) Dekking tekorten vreemdelingenbewaringplaatsen

Op operationele doelstelling 15.3 «Terugkeer vreemdelingen» valt een bedrag van circa € 10,5 miljoen vrij. Deze onderuitputting ontstaat door een overschot aan celplaatsen voor volwassenen. Dit bedrag wordt ingezet om het tekort aan celplaatsen voor jeugdigen en vreemdelingen op te lossen. Daarnaast wordt het geld ingezet ter dekking van de brandveiligheidsmaatregelen en die van groepsverkleining in de jeugdinrichtingen.

14) Overgang programmabegroting Wonen Wijken en Integratie (WWI)

Bij de coalitievorming van het Kabinet is besloten tot benoeming van een programmaminister voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI). De programmaminister zal met ingang van het begrotingsjaar 2008 het beheer gaan voeren over een eigen programmabegroting. Voor het begrotingsjaar 2007 is om praktische redenen besloten om nog geen afzonderlijke programmabegrotingen op te stellen. De programma- en daarmee samenhangende apparaatsgelden zijn thans formeel overgeheveld naar de VROM-begroting 2007.

Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2007 (Najaarsnota) x € 1 000

 BeleidsartikelOntvangsten
Stand vastgestelde begroting 2007 1 033 996
   
Stand 1e suppletore begroting 2007 1 049 484
   
Belangrijkste suppletore mutaties:  
   
1) Tegenvaller: lagere ontvangsten griffierechten12– 23 000
2) verrekening resultaat dji139 735
3) Desaldering ontvangsten 2007 (ontv. ihkv kinderopvang etc.)1315 122
4) Oda-toerekening1524 112
   
Overige mutaties 14 930
Stand 2e suppletore begroting 2007 1 090 383

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

1) Tegenvaller: lagere ontvangsten griffierechten

De realisatie griffierechten op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» is € 23 miljoen lager dan geraamd. De oorzaak ligt hoofdzakelijk in een lagere instroom bij de gerechten en een verschuiving naar relatief lichtere zaken.

2) Verrekening resultaat DJI

De schuld van DJI aan het moederdepartement wegens afroming van het exploitatieresultaat 2006 ad € 9,7 miljoen op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties», wordt ingezet voor brandveiligheidsmaatregelen.

3) Desaldering ontvangsten 2007 (ontv. ihkv kinderopvang etc.)

Zie voor een toelichting punt 6 bij de belangrijkste uitgavenmutaties.

4) ODA-toerekening

De hoogte van de ODA-ontvangsten is gekoppeld aan de instroom van asielzoekers. Op basis van de gerealiseerde hogere instroom van het aantal asielzoekers en AMV’s wordt het ontvangstenniveau van artikel 15.2.1 «COA» en overige opvanginstellingen met circa € 24,1 miljoen verhoogd.

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

11 NEDERLANDSE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

  Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen10 44310 4391 18511 624
      
Apparaat-uitgaven10 44310 4391 18511 624
11.1(Nationale) wetgeving5 0385 0369305 966
 11.1.1 Directie Wetgeving5 0385 0369305 966
11.2Wetgevingskwaliteitsbeleid5 4055 4032555 658
 11.2.1 Directie Wetgeving5 4055 4032555 658
      
Ontvangsten0000

12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

  Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen1 295 5541 312 4379 8051 322 242
      
Programma-uitgaven1 295 5541 312 4379 8051 322 242
12.1Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging864 945866 7622 959869 721
Waarvan juridisch verplicht   869 721
 12.1.1 Raad voor de rechtspraak gerechten823 592828 392– 1 986826 406
 12.1.2 Hoge Raad24 90727 7901 55329 343
 12.1.3 Overige diensten16 44610 5803 39213 972
12.2Adequate toegang tot het rechtsbestel430 609445 6756 846452 521
Waarvan juridisch verplicht   452 521
 12.2.1 Raden voor rechtsbijstand401 270411 1458 779419 924
 12.2.2 Overig29 33934 530– 1 93332 597
      
Ontvangsten185 229185 229– 18 400166 829
Waarvan Griffie-ontvangsten0176 860– 23 000153 860

Toelichting op beleidsartikel 12

Uitgaven

Meevaller: bijdrage Raad voor de rechtspraak

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt de mutatie van € 21,3 miljoen op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» toegelicht.

Ontvangsten

Tegenvaller: lagere ontvangsten griffierechten

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt de mutatie van € 23 miljoen op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» toegelicht.

13 RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

  Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen2 458 8932 496 8745 2882 502 162
      
Programma-uitgaven2 458 8932 496 8745 2882 502 162
13.1Preventieve maatregelen8 3818 7052 14110 846
Waarvan juridisch verplicht   10 808
 13.1.1 Dienst Justis500500– 118382
 13.1.2 Overig7 8818 2052 25910 464
13.2Opsporing en forensisch onderszoek79 20576 1251 31077 435
Waarvan juridisch verplicht   67 830
 13.2.1 NFI56 99456 5991 31257 911
 13.2.2 Overig22 21119 526– 219 524
13.3Handhaving en vervolging513 751516 56628 020544 586
Waarvan juridisch verplicht   422 546
 13.3.1 Rechtshandhaving19 44417 374– 2 04115 333
 13.3.2 Openbaar Ministerie494 307499 19230 061529 253
 13.3.3 NFI0000
13.4Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties1 791 7471 827 477– 24 8111 802 666
Waarvan juridisch verplicht   1 767 938
 13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier1 131 3751 166 512– 60 3781 106 134
 13.4.2 DJI-forensische zorg370 111373 29529 928403 223
 13.4.3 3 Reclasseringsorganisaties163 189163 138– 9 917153 221
 13.4.4 SRN – taakstraffen42 64642 6331 12743 760
 13.4.5 CJIB78 94476 41914 66891 087
 13.4.6 Overig5 4825 480– 2395 241
13.5Slachtofferzorg32 80033 340– 2 60730 733
Waarvan juridisch verplicht   30 733
 13.5.1 Slachtofferhulp Nederland (SHN)13 08313 629– 63312 996
 13.5.2 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)19 71719 711– 1 97417 737
13.6Terrorismebestrijding33 00934 6611 23535 896
Waarvan juridisch verplicht   33 934
 13.6.1 NCTb29 94731 6001 16932 769
 13.6.2 IND3 0623 061663 127
      
Ontvangsten725 844765 38542 780808 165
Waarvan Boeten & Transacties709 595709 5958 000717 595
Waarvan Pluk ze12 82012 8204 18017 000

Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie, terrorismebestrijding en systeemvernieuwing van het CJIB.

Daarnaast is een gedeelte complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als Meld Misdaad Anoniem, Justitie in de Buurt, Regionale Arrondisementale Justitiele Beraden bestrijding voetbalvandalisme, bijdrage Rijksalarmcentrale en Airmarshalls.

Toelichting op beleidsartikel 13

Uitgaven

Brandveiligheidsmaatregelen DJI

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt de mutatie van € 65 miljoen op beleidsartikel 13«Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding» toegelicht.

Gevangeniswezen vrijval

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt de mutatie van € 75 miljoen op beleidsartikel 13 «Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding» toegelicht.

Correctie forensische zorg (van VWS)

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt de mutatie van € 15,5 miljoen op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» toegelicht.

Desaldering ontvangsten 2007 (ontvangsten ihkv kinderopvang etc.)

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt de mutatie van € 23 miljoen op operationele doelstelling 12.1 «Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging» toegelicht.

Vloeistoffenregeling

In het kader van de Europese vloeistoffenregeling (EG Verordening nr. 1546/2006 van 4 oktober 2006), zijn de burgerluchthavens in Nederland gecompenseerd. Hiervoor is op operationele doelstelling 13.6 «Terrorismebestrijding» € 6 miljoen toegevoegd.

Ontvangsten

Verrekening resultaat DJI

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt de mutatie van ruim € 9,7 miljoen op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» toegelicht.

Desaldering ontvangsten 2007 (ontv. ihkv kinderopvang etc)

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt de mutatie van circa € 15 miljoen op operationele doelstelling 13.3 «Handhaving en vervolging» toegelicht.

14 JEUGD

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

  Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen788 624968 12419 401987 525
      
Waarvan garanties    
      
Programma-uitgaven788 624780 94819 401800 349
14.1Uitvoering jeugdbescherming330 666331 2037 232338 435
Waarvan juridisch verplicht   331 158
 14.1.1 RvdK – civiele maatregelen104 301104 26810 852115 120
 14.1.2 Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)4 0004 3001044 404
 14.1.3 Bureaus jeugdzorg (gezins)voogdij182 410196 9427 881204 823
 14.1.4 Overig39 95525 693– 11 60514 088
14.2Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd424 311427 86913 878441 747
Waarvan juridisch verplicht   436 131
 14.2.1 DJI – jeugd320 434320 33415 788336 122
 14.2.2 RvdK – strafzaken38 09443 1321 96545 097
 14.2.3 HALT12 14112 137– 12712 010
 14.2.4 Bureaus jeugdzorg jeugdreclassering53 64252 266– 3 74848 518
 14.2.5 DJJ – overig0000
14.3Voogdij amv’s33 64721 876– 1 70920 167
Waarvan juridisch verplicht   19 765
 14.3.1 NIDOS – opvang23 87513 054– 1 03512 019
 14.3.2 NIDOS – voogdij9 7728 822– 6748 148
      
Ontvangsten15 26315 563– 6 6638 900

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd. Het gereserveerde gedeelte hangt samen met langdurige contracten (bijvoorbeeld huisvestingskosten), zijn personeelsgerelateerd of zijn gerelateerd aan de uitvoering van wettelijke taken (bijvoorbeeld kosten van de taakstraffen).

Toelichting op beleidsartikel 14

Uitgaven

Meevaller:Uitvoering kwaliteitsinpuls PIJ-maatregelen

Het werven van kwalitatief hoogwaardig personeel voor de uitvoering van de maatregelen «Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen» (PIJ-maatregelen) heeft nog niet de geschikte kandidaten opgeleverd, hetgeen resulteert in een meevaller van € 9,7 miljoen op de doelstelling 14.2 «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd».

Ontvangsten

Tegenvaller: uitbreiding ouderbijdragen Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Door het niet doorgaan van het wetsvoorstel ouderbijdrage ontstaat een tegenvaller van € 8 miljoen op operationele doelstelling 14.1 «Uitvoering Jeugdbescherming». Daartegenover staat een meevaller van € 2 miljoen als gevolg van het afrekenen van het jaar 2005 met het LBIO.

15 VREEMDELINGEN

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

  Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen757 689918 221124 8811 043 102
      
Programma-uitgaven757 689918 221124 8811 043 102
15.1Verblijfsrechten vreemdelingen163 859194 86039 317234 177
Waarvan juridisch verplicht   234 177
 15.1.1 IND163 859194 86039 170234 030
 15.1.2 Overig00147147
15.2Opvang gedurende beoordeling verblijf303 617444 56147 354491 915
Waarvan juridisch verplicht   490 955
 15.2.1 COA en overige opvanginstellingen293 607433 06840 848473 916
 15.2.2 Overige instellingen10 01011 4936 50617 999
15.3Terugkeer vreemdelingen290 213278 80038 210317 010
Waarvan juridisch verplicht   311 879
 15.3.1 DJI vreemdelingenbewaring136 459136 41644 491180 907
 15.3.2 DJI – uitzetcentra46 26146 2473 66149 908
 15.3.3 IND85 79123 50090424 404
 15.3.4 Overig21 7028 6541668 820
 15.3.5 Dienst terugkeer en vertrek063 983– 11 01252 971
      
Ontvangsten86 06170 66724 11294 779

Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd. De meeste kosten van de DT&V hebben betrekking op personeel en materieel en liggen daarmee juridisch vast. Het budget voor de programma-uitgaven liggen ook voor ongeveer de helft vast door middel van een contract met DV&O voor het vervoer van vreemdelingen.

Ongeveer een bedrag van € 4,0 miljoen is nog niet juridisch verplicht. Uit dat budget moeten echter de tickets bekostigd worden voor de vreemdelingen die uitgezet worden en hun begeleiding. Tevens worden de tolken hieruit betaald.

Ook de uitgaven aan WOTS vallen hieronder. Daarnaast de kosten voor medische verklaringen en z.g. overheidsvluchten.

Daar zijn geen contracten voor, maar die uitgaven lopen wel gewoon door als er vreemdelingen verwijderd worden.

Toelichting op beleidsartikel 15

Uitgaven

Hogere productie IND

Op operationele doelstelling 15.1 «Verblijfsrechten vreemdelingen» is het uitgavenkader met € 5,8 miljoen verhoogd, omdat de IND meer produceert dan was voorzien in de begroting.

Meevaller: NIDOS

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt de mutatie van € 10,0 miljoen op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» toegelicht.

Tegenvaller: ex amv’s

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt de mutatie van € 13,8 miljoen op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» toegelicht.

Ontvangsten

Oda-toerekening

In paragraaf 2.1 «Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties» wordt de mutatie van € 24,1 miljoen op operationele doelstelling 15.1 «Verblijfsrechten vreemdelingen» toegelicht.

17 INTERNATIONALE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

  Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen1 7171 705931 798
      
Apparaat-uitgaven1 7171 705931 798
17.1 Internationale regelgeving1 7171 705931 798
 17.1.1 Directie Wetgeving1 7171 705931 798
      
Ontvangsten0000

2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 ALGEMEEN

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

  Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen185 742183 72128 862212 583
      
Programma-uitgaven31 75127 6458 59436 239
91.1Algemeen31 75127 6458 59436 239
 91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie apparaat31 75127 6458 59436 239
      
Apparaat-uitgaven154 672156 75720 268177 025
91.1Algemeen154 672156 75720 268177 025
 91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie apparaat154 672156 75720 268177 025
      
Ontvangsten11 25410 2911 41911 710

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

  Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen0159 527– 163 598– 4 071
      
Apparaat-uitgaven0159 527– 163 598– 4 071
92.1 Nominaal en onvoorzien0159 527– 163 598– 4 071
 92.1.1 Nominaal en onvoorzien0159 527– 163 598– 4 071
      
Ontvangsten0000

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Uitgaven

Verdeling prijsbijstelling

Dit betreft de verdeling van de bij 1e suppletore wet opgeboekte prijsbijstelling van € 26,6 miljoen. Deze wordt over de Justitie-onderdelen doorverdeeld vanaf niet-beleidsartikel 92.1 «Nominaal en onvoorzien».

Verdeling loonbijstelling

Dit betreft de verdeling van de bij 1e suppletore wet opgeboekte loonbijstelling van € 95,6 miljoen. Deze wordt over de Justitie-onderdelen doorverdeeld vanaf niet-beleidsartikel 92.1 «Nominaal en onvoorzien».

Eindejaarsmarge 2006

De eindejaarsmarge 2006 (€ 37,1 miljoen) is vanaf niet-beleidsartikel 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doorverdeeld over de Justitie-onderdelen die hier voor in aanmerking komen.

Loonbijstelling CAO Rijk (van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

De loonbijstelling CAO Rijk van € 6,9 miljoen wordt vanaf niet-beleidsartikel 92.1 «Nominaal en onvoorzien» loonsomevenredig doorverdeeld over de betrokken justitie-onderdelen. Het BZK-deel van de CAO-dekking bestaat uit het arbeidsvoorwaardenbudget Rijk dat na herprioritering binnen de begroting van BZK beschikbaar is voor de arbeidsvoorwaarden Rijk.

Digitale informatie

Met een uitgever is in 2006 een rijksbreed contract afgesloten voor de levering van digitale informatie. De justitiebijdrage aan dit contract is vooruitlopend op de verdeling over de begrotingsartikelen geparkeerd op niet-beleidsartikel 92.1 artikel. De interne doorverdeling binnen de justitiebegroting zal plaatsvinden bij de Slotwet 2007.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

  Stand vastgestelde begrotingStand 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen2 9592 958292 987
      
Programma-uitgaven2 9592 958292 987
93.1Geheim2 9592 958292 987
 93.1.1 Geheime uitgaven2 9592 958292 987
      
Ontvangsten0000
Naar boven