31 290 VI
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 1
VOORSTEL VAN WET

28 november 2007

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI), alle voor het jaar 2007 en vastgesteld bij de wet van .........., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Justitie (VI)

x € 1 000

  (1)(2)(3)
Artikel OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties 1e suppletore begrotingMutaties 2e suppletore begroting
  Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich- tingenUitgavenOntvang-sten
 TOTAAL5 901 8155 902 4961 033 996614 126426 95015 488– 435 989– 435 98940 899
           
 Totaal beleidsartikelen5 713 1145 713 1141 022 742456 621269 44516 451– 301 282– 301 28239 480
11Nederlandse rechtsorde10 44310 4430– 4– 401 1851 1850
12Rechtspleging en rechtsbijstand1 295 5541 295 554185 22916 88316 88309 8059 805– 18 400
13Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding2 458 8932 458 893725 84437 98137 98139 5415 2885 28842 780
14Jeugd788 624788 62415 263179 500– 7 67630019 40119 401– 6 663
15Vreemdelingen757 689757 68986 061160 532160 532– 15 394124 881124 88124 112
16Integratie400 194400 19410 34561 74161 741– 7 996– 461 935– 461 935– 2 349
17Internationale rechtsorde1 7171 7170– 12– 12093930
           
 Totaal niet-beleidsartikelen188 701189 38211 254157 505157 505– 963– 134 707– 134 7071 419
91Algemeen185 742186 42311 254– 2 021– 2 021– 96328 86228 8621 419
92Nominaal en onvoorzien000159 527159 5270– 163 598– 163 5980
93Geheim2 9592 9590– 1– 1029290

Mij bekend,

De Minister van Justitie,

Naar boven