31 229
Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2008)

C
NOTA VAN VERBETERING

21 november 2007

In het gewijzigd voorstel van wet (gedrukt stuk A) worden de volgende verbeteringen1 aangebracht:

I

Op bladzijde 1 wordt

ARTIKEL I

De Wet werk en inkomen kunstenaars wordt als volgt gewijzigd:

vervangen door:

ARTIKEL I

De Wet werk en inkomen kunstenaars wordt als volgt gewijzigd:

II

Op bladzijde 4 wordt in onderdeel K de tekst

3. In het vierde lid, eerste volzin, wordt «burgemeester en wethouders» vervangen door «het college» en in de tweede volzin wordt «herzien burgemeester en wethouders het besluit tot toekenning van de uitkering, of trekken zij deze in» vervangen door: herziet het college het besluit toekenning van de uitkering, of trekt het deze in.

vervangen door:

3. In het vierde lid, eerste volzin, wordt «burgemeester en wethouders» vervangen door «het college» en in de tweede volzin wordt «herzien burgemeester en wethouders het besluit tot toekenning van de uitkering, of trekken zij deze in» vervangen door: herziet het college het besluit tot toekenning van de uitkering, of trekt het deze in.

III

Op bladzijde 8 wordt in artikel III, onderdeel A de tekst

In artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:

vervangen door:

Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:

IV

Op bladzijde 11 wordt in onderdeel R de tekst

In artikel 21 eerste lid wordt «Burgemeester en wethouders betalen» vervangen door: het college betaalt.

vervangen door:

In artikel 21, eerste lid, wordt «Burgemeester en wethouders betalen» vervangen door: het college betaalt.

V

Op bladzijde 15 worden de eerste twee tekstregels bovenaan de bladzijde, die luiden

ziene omstandigheden kan de werkgever afwijzen indien een zwaarwegend bedrijfsof dienstbelang zich hiertegen verzet.

vervangen door:

ziene omstandigheden kan de werkgever afwijzen indien een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zich hiertegen verzet.

VI

Op bladzijde 23 wordt

ARTIKEL XXIII

In artikel 60 van de Ziektewet wordt «wachtgeldfondsen» vervangen door: sectorfondsen.

vervangen door:

ARTIKEL XXIII

In artikel 60 van de Ziektewet wordt «wachtgeldfondsen» vervangen door: sectorfondsen.

VII

Op de bladzijden 23 en 24 worden

ARTIKEL XXIVA

ARTIKEL XXIVB

ARTIKEL XXIVC

ARTIKEL XXIVD

vervangen door:

ARTIKEL XXIVa

ARTIKEL XXIVb

ARTIKEL XXIVc

ARTIKEL XXIVd


XNoot
1

Het betreft hier een aantal tekstuele verbeteringen in het gedrukte Gewijzigd voorstel van wet 31 229, A.

Naar boven