31 138
Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde groepen personen die gedwongen zijn opgenomen of worden verpleegd en met uitbreiding van de doelgroep van de langdurigheidstoeslag met gedeeltelijk arbeidsgeschikten

nr. 7
MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld 17 januari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het verstrekken van langdurigheidstoeslagen aan bijstandsgerechtigden en personen met een gedeeltelijke WAO-uitkering inhoudt dat langdurige inactiviteit financieel wordt beloond;

overwegende, dat deze beloning niet bevorderlijk is voor de arbeidsparticipatie en dat deze beloning de prikkel om te gaan werken logischerwijs eerder afzwakt dan versterkt, hetgeen bijzonder ongewenst is;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de Wet werk en bijstand zodanig wordt aangepast dat geen langdurigheidstoeslagen worden gegeven aan mensen die, gelet op hun fysieke en mentale gezondheid, geheel of gedeeltelijk inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma

Naar boven