31 138
Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde groepen personen die gedwongen zijn opgenomen of worden verpleegd en met uitbreiding van de doelgroep van de langdurigheidstoeslag met gedeeltelijk arbeidsgeschikten

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de omstandigheid dat opneming met toepassing van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen of een verpleging in een forensisch psychiatrisch centrum kan leiden tot onverzekerdheid, schulden of dakloosheid in voorkomende gevallen onwenselijk is en dat het wenselijk is de doelgroep van de langdurigheidstoeslag uit te breiden met gedeeltelijk arbeidsgeschikten;

Zo is het dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 13, derde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Het eerste lid, onderdeel a, is, voor zover het het recht op bijzondere bijstand betreft, niet van toepassing op de persoon aan wie rechtens zijn vrijheid is ontnomen op grond van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, dan wel van artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht of, na ontslag van alle rechtsvervolging, van artikel 37b, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

B

Artikel 36, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a, wordt vervangen door:

a. die recht heeft op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, en.

2. Onderdeel b vervalt.

3. Onderdeel c wordt verletterd tot onderdeel b.

C

Artikel 64 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

o. de geneesheer-directeur, bedoeld in de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.

2. Onder vernummering van het tweede tot en met het elfde lid tot derde tot en met twaalfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

2. De geneesheer-directeur, bedoeld in het eerste lid, onderdeel o, verstrekt slechts opgaven en inlichtingen indien:

a. deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 13, derde lid, laatste zin; en

b. deze betrekking hebben op:

1°. de opneming;

2°. het ontslag;

3°. het verleende verlof; of

4°. het ingetrokken verlof.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Deze wet werkt met uitzondering van artikel I, onderdeel B, terug tot en met 29 augustus 2006.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Naar boven