31 031 XII
Jaarverslag en slotwet ministerie van Verkeer en Waterstaat 2006

nr. 3
VOORSTEL VAN WET

16 mei 2007

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst van dit ministerie, beide voor het jaar 2006 en vastgesteld bij de wet van 2 februari 2006, Stb. 107, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 februari 2007, Stb. 73;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst voor het jaar 2006 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Verkeer en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor hetjaar 2006 (slotwet)

Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2006

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)

Bedragen in EUR 1 000

   (1)(2)(3)  (4) = (1) + (2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamdRealisatie1Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd)
   Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangsten Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangsten
  TOTAAL 7 099 136106 692 – 432 9541 043 393 13715 929  7 059 319123 664 7 072 969384 306 13 650260 642
                      
  Beleidsartikelen                   
31 Integraal waterbeleid60 10965 8744542 6373 53012551– 5 588  62 79763 81657962 87953 1951 29382– 10 621714
32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit19 90332 736 – 2 410– 4 603 13 81216 4712 075 31 30544 6042 07537 79641 9251 7946 491– 2 679– 281
33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s20 52424 82433– 2 832– 1 417 – 1 175– 1 060667 16 51722 34770014 67919 231873– 1 838– 3 116173
34 Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiseren269 632247 55598– 18 932– 5 542 – 2 7395764 039 247 961242 5894 13795 993245 3145 316– 151 9682 7251 179
35 Mainports en logistiek57 95963 1385 3481 6471 872 18 883– 71711 981 78 48964 29317 32981 00263 10114 8882 513– 1 192– 2 441
36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit112 077103 78156 982– 1 046– 1 116 39 573– 26 066– 300 150 60476 59956 682141 91274 66153 833– 8 692– 1 938– 2 849
37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart37 28741 748454   15 4266 748356 52 71348 49681055 64548 0848342 932– 41224
38 Inspectie Verkeer en Waterstaat97 473102 07728 9645 7896 791 – 21 950– 21 949– 5 500 81 31286 91923 46484 51875 37922 8343 206– 11 540– 630
                      
  Niet-beleidsartikelen                   
39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU6 272 5556 214 807 – 530 488– 539 786 713 841484 538  6 455 9086 159 55906 635 5046 210 425 179 59650 8660
40 Nominaal en onvoorzien984984 93 24893 248 – 93 434– 93 434  798798000 – 798– 7980
41 Ondersteunen functioneren VenW194 390201 61214 3598 50414 06991828 78133 6182 611 231 675249 29917 888258 164241 654282 64126 489– 7 645264 753

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000)

Mij bekend,

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2006 (Slotwet)

Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2006

Baten-lastendienst KNMI

Bedragen in EUR 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(5)-(4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) tweede suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatie1Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)
Baten-lastendienst KNMI      
       
Totale baten44 1730044 17351 3207 147
Totale lasten44 1730044 17351 6517 478
Saldo van baten en lasten0000– 331– 331
       
Totale kapitaalontvangsten2 000002 000199– 1 801
Totale kapitaaluitgaven3 429003 4295 7062 277

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000)

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2006 (Slotwet)

Suppletore begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst (slotwet) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2006

Baten-lastendienst RWS

Bedragen in EUR 1 000

 (1)(2)(3)(4)=(1)+(2)+(3)(5)(6)=(5)-(4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) tweede suppletore begrotingTotaal geraamdRealisatie1Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)
Baten-lastendienst RWS      
       
Totale baten1 959 296001 959 2962 265 217305 921
Totale lasten1 959 296001 959 2962 224 284264 988
Saldo van baten en lasten000040 93340 933
       
Totale kapitaalontvangsten0000307 028307 028
Totale kapitaaluitgaven0000361 102361 102

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1 000)

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Naar boven