30 888
Wijziging van de Havenbeveiligingswet ter implementatie van richtlijn nr. 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens (PbEU L 310) en ter nadere uitvoering van verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU L 129)

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 4 januari 2007

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 1a, eerste lid, onderdeel b, de zinsnede «met uitzondering van militaire installaties» op een nieuwe regel geplaatst.

Naar boven