30 819
Regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen)

nr. 6
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2007

Het verslag van 5 februari 2007 op het Wetsvoorstel inkomensvoorziening oudere werklozen (Kamerstukken II 2006–2007, 30 819, nr. 5) geeft aanleiding de systematiek en vormgeving van de IOW nader te onderzoeken. De verwachting is dat met een iets andere vormgeving van maatregelen eenvoudiger eenzelfde resultaat en doelstelling een inkomensvoorziening voor oudere werklozen kan worden bereikt.

De nota van wijziging zal ik voor advies bij de Raad van State voorleggen. Ik verwacht de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging uiterlijk 1 januari 2008 naar uw Kamer te zenden voor parlementaire behandeling. De inwerkingtreding van de IOW is voorzien per 1 januari 2009.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Naar boven