30 550 IV
Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2005

nr. 3
VOORSTEL VAN WET

17 mei 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2005 en vastgesteld bij de wet van 28 april 2005, Stb. 287, laatstelijk gewijzigd bij de wet van ........., Stb. ...;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2005 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van ..........., Stb. ...

Begroting 2005

Koninkrijksrelaties

Bedragen in EUR 1000

   (1)(2)(3)  (4) = (1) + (2) + (3)(5)(6) = (5) – (4)
OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1e suppletore begrotingMutaties (+ of –) 2e suppletore begroting Totaal geraamdRealisatieSlotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)
   Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangsten Verplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangstenVerplich-tingenUitgavenOntvangsten
  TOTAAL 152 17019 024 45 02517 759 – 32 850– 13  200  164 34523 583 166 53726 363 2 1922 780
                      
  Beleidsartikelen                   
1 Waarborgfunctie40 13339 1934 38125 80525 80513 200– 23 744– 23 744– 13 200 42 19441 2544 38149 10146 9482 9746 9075 694– 1 407
2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners98 494111 73714 64311 05618 2904 559– 6 936– 6 9360 102 614123 09119 20291 718119 58923 389– 10 896– 3 5024 187
                      
  Niet-Beleidsartikelen                   
3 Nominaal en onvoorzien1 2401 24009309300– 2 170– 2 1700 000000000

Ons bekend,

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Naar boven