30 453
Regels inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet geurhinder en veehouderij)

nr. 15
AMENDEMENT VAN DE LEDEN OPLAAT EN KOOPMANS

Ontvangen 23 juni 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 3, derde lid, wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Indien de geurbelasting, bedoeld in het eerste lid, groter is dan aangegeven in dat lid, het aantal dieren van één of meer diercategorieën toeneemt, en een geurbelastingreducerende maatregel zal worden toegepast, dan wordt een vergunning verleend voor wijziging van het aantal dieren, voorzover de toename van de geurbelasting ten gevolge van die wijziging niet meer bedraagt dan de helft van de vermindering van de geurbelasting die het gevolg zou zijn van de toegepaste geurbelastingreducerende maatregel bij het eerder vergunde veebestand.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat ondernemers bij investeringen in stalsystemen met minder geuruitstoot net als bij de reconstructiewet de ontstane ruimte gedeeltelijk kunnen gebruiken

Oplaat

Koopmans

Naar boven