30 453
Regels inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet geurhinder en veehouderij)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES C.S.

Ontvangen 23 juni 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. De bestaande tekst wordt aangeduid als eerste lid.

2. De aanhef van het eerste lid komt als volgt te luiden:

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop:.

3. Toegevoegd wordt een tweede lid, luidende:

2. De voordracht voor een krachtens het eerste lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Aangezien niet bekend is op welke wijze regels worden gesteld over de wijze waarop de geurbelasting en de afstand wordt gemeten, wordt met dit amendement beoogd deze regels via een Algemene maatregel van bestuur vast te stellen en deze voor te leggen aan het parlement. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de regels normneutraal zijn ten opzichte van de Wet stankemissie en veehouderij.

Van der Vlies

Koopmans

Oplaat

Naar boven