30 453
Regels inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet geurhinder en veehouderij)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES C.S.

Ontvangen 23 juni 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 1 vervalt in de begripsomschrijving vangeurgevoelig object «of menselijk verblijf, en die daarvoor permanent of regelmatig wordt gebruikt».

Toelichting

De definitie van een geurgevoelig object wordt door dit amendement minder ruim geformuleerd. Alleen woningen worden gedefinieerd als een geurgevoelig object, verblijfslocaties niet.

Van der Vlies

Koopmans

Oplaat

Naar boven