30 453
Regels inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet geurhinder en veehouderij)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BRINK

Ontvangen 22 juni 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 vervalt de begripsomschrijvingconcentratiegebied.

II

Artikel 3, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de onderdelen a en b vervalt telkens «binnen een concentratiegebied,».

2. De puntkomma aan het slot van onderdeel b wordt vervangen door een punt.

3. De onderdelen c en d vervallen.

III

Artikel 6, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de onderdelen a en b vervalt telkens «binnen een concentratiegebied,».

2. De puntkomma aan het slot van onderdeel b wordt vervangen door een punt.

3. De onderdelen c en d vervallen.

Toelichting

De indiener van dit amendement is van mening dat het niet noodzakelijk en ook niet gewenst is onderscheid te maken tussen concentratiegebieden en niet-concentratiegebieden. Zowel in concentratiegebieden als niet-concentratiegebieden komen gebieden voor waar de geurbelasting hoger, danwel lager is. In dit wetsvoorstel hebben de gemeentes volop ruimte om maatwerk te verrichten in alle gebieden. Verder is er andere wetgeving voorhanden, waardoor het bevoegd gezag in alle gebieden regulerend kan optreden, zoals Wet milieubeheer, Streekplannen en Bestemmingsplannen. Derhalve kunnen de in het wetsvoorstel gehanteerde normen voor de concentratiegebieden gelden voor het gehele grondgebied.

Van den Brink

Naar boven