30 417
Voorstel van wet van de leden Hamer, Jasper van Dijk, Dibi, Van der Ham en Kraneveldt-van der Veen houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Algemene wet gelijke behandeling inzake toelating tot onderwijsinstellingen van leerlingen of deelnemers (regeling toelatingsrecht onderwijs)

nr. 8
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 maart 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel IA, onderdeel A, wordt «onder verlettering van de onderdelen e tot en met g tot f tot en met h» vervangen door: onder verlettering van de onderdelen e tot en met h tot f tot en met i.

B

In artikel IA, onderdeel C, wordt in de aanhef «de nieuwe leden elf tot en met dertien» vervangen door «de nieuwe leden twaalf tot en met veertien» en worden de aanduidingen «11.», «12.» en «13.» gewijzigd in «12.», «13.» en «14.».

C

In artikel II, onderdeel A, wordt «onder verlettering van de onderdelen d tot en met f tot e tot en met g» vervangen door: onder verlettering van de onderdelen d tot en met g tot e tot en met h.

D

In artikel III, onderdeel B, wordt «het eerste lid, het derde lid, en artikel 8.1.6,» vervangen door: het eerste lid en het derde lid.

Toelichting

Met deze technische wijzigingen wordt het voorstel in overeenstemming gebracht met enige wijzigingen die zich inmiddels in de onderhavige wetten hebben voorgedaan.

Hamer

Jasper van Dijk

Dibi

Van der Ham

Kraneveldt-van der Veen

Naar boven