30 413
Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

nr. 79
MOTIE VAN HET LID BIBI DE VRIES C.S.

Voorgesteld 21 september 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Kamer meer inzicht wenst te hebben in het functioneren van toezichthouders;

overwegende, dat in de Pensioenwet sprake is van twee toezichthouders, te weten De Nederlandsche Bank en de AFM;

overwegende, dat er ten aanzien van deze twee toezichthouders slechts sprake mag zijn van complementair toezicht, en geen dubbel toezicht;

verzoekt de regering in de desbetreffende departementale jaarverslagen van de ministeries van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een overzicht op te nemen van:

– de beleidsdoelen, de toezichtstaak en de geleverde prestaties door de toezichthouders;

– de kosten van de toezichthouders;

– het aantal formatieplaatsen, zo mogelijk per beleidsdoel en toezichtstaak;

– de kosten en bedragen die worden doorberekend aan de onder toezicht gestelden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bibi de Vries

Depla

Omtzigt

Naar boven