30 391 XII
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2006

nr. 4
VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 13 december 2005

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

Atsma

De griffier van de commissie,

Roovers

1

Wanneer wordt de 10 miljoen die V&W bijdraagt aan de sanering van de kottervloot terugontvangen?

Met LNV is overeengekomen dat in de jaren 2009 en 2010 € 5 mln. per jaar wordt teruggeboekt naar de begroting van VenW ten laste van de begroting van LNV.

2

Kan worden beargumenteerd waarom het voordelig is om de kapitaallasten voor de metro versneld af te kopen in 2005 voor een bedrag van € 28 mln? Waarom staat dit op de begroting van V&W en niet op die van het Infrafonds? Waarvoor worden de middelen ingezet die nu in de meerjarenramingen vrijkomen door het wegvallen van de betalingen voor de kapitaallasten: blijven deze binnen dit begrotingsartikel beschikbaar of gaan deze naar de algemene middelen?

Door de versnelde afkoop kan een rentebesparing worden gerealiseerd, wat financieel voordelig is voor de begroting van Verkeer en Waterstaat. Bij de begrotingsvoorbereiding 2007 zal worden bezien hoe de vrijvallende middelen in latere jaren zullen worden ingezet.

De kapitaallasten maken al vanaf 1995 onderdeel uit van de explotatiesubsidie van het openbaar vervoer op hoofdstuk XII, vergelijkbaar met de regeling de Boer. Beide posten lopen op korte termijn af.

3

Waarom verdubbelt het budget voor anticiperend onderzoek bijna? Wat wordt hiermee gefinancierd?

In het kader van de motie Van Gijzel is door VenW toegezegd dat een statistisch causaal model ontwikkeld zal worden. In 2002–2003 is hiervoor een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Deze haalbaarheidsstudie was beperkt van omvang en is ingepast in de lopende financiële reeks. Op basis van de resultaten zijn in 2004 verdere lijnen uitgezet. Dit heeft in het najaar van 2004 geleid tot een projectdefinitie die qua omvang (totaal € 5,5 mln. verdeeld over 4 kasjaren) niet inpasbaar was in de reguliere reeks van de begrotingsstanden 2005. Hiertoe zijn bij Voorjaarsnota binnen de begroting van VenW meerjarig middelen vrijgemaakt en is in 2005 een aanvang gemaakt met de uitvoering van het project statistisch causaal model.

4

Waarom wordt het budget voor het programma Partners voor Water verlaagd met 2,7 miljoen?

Door een vertraagde opstart van de uitvoering van Partners voor Water II, blijft een deel van dit budget in 2005 onbenut en zal doorschuiven naar 2006De gelden worden daartoe nu teruggegeven aan het HGIS en volgend jaar weer aangevraagd.

5

Hoe komt het dat de contributies voor het internationale ruimtevaartprogramma 5 miljoen hoger zijn dan geraamd?

De hogere uitgaven hebben voor een groot deel betrekking op een achterstallige betaling over het jaar 2004 voor het afronden van de ontwikkeling van het Ozon Monitoring Instrument (OMI). In de eerste suppletore begroting over 2005 (Voorjaarsnota) is hiervoor reeds ca. € 1,6 mln. aan het ruimtevaartprogramma toegevoegd.

Vervolgens is bij Miljoenennota 2006 een kasschuif (€ 1,3 mln.) ten behoeve van het OMI verwerkt en is onder andere loonen prijsbijstelling toegevoegd.

Als laatste is in de tweede suppletore begroting voorgesteld ca. € 0,9 mln. aan dit artikel toe te voegen als gevolg van kasritmeverschillen op de projecten Galileo en MSG (Meteosat Second Generation) alsmede kosten voor de evaluatie aardobservatiebeleid.

6

waarom is het budget voor de sloopregeling in 2005 van € 7,2 mln. bij de Vermoedelijke Uitkomsten nog verhoogd, terwijl nu blijkt dat het volledige budget onbenut zal blijven in 2005? Wat is de oorzaak van het feit dat er geen euro van dit budget wordt uitgegeven in 2005? Worden de in 2005 niet gebruikte middelen (via de eindejaarsmarge) toegevoegd aan het budget voor 2006?

Bij miljoenennota is aan het budget voor financiële stimulering (sloopregeling) € 90 000 aan prijscompensatie toegevoegd. Ten tijde van het opstellen van de ontwerpbegroting kon nog geen duidelijkheid gegeven worden over het wel of niet bereiken van unanimiteit op EU niveau voor de besteding van deze gelden. Inmiddels is de verwachting dat de EU dit jaar niet meer tot dit besluit komt. De hiermee in 2005 vrijvallende gelden zijn ingezet voor VenW-problematiek en verwerkt in de 2e suppletore begroting. Indien volgend jaar als gevolg van een EU besluit de gelden nodig blijken zal dit binnen de VenW-begroting worden ingepast.

7

Wat wordt bedoeld met «externe oriëntatie»? Waarom worden hier meer kosten gemaakt dan geraamd?

Verkeer en Waterstaat hecht waarde aan de mening van derden ten aanzien van het door haar gevoerde beleid. In dit kader zijn de advies- en overlegorganen en het Inspraakpunt ingesteld. Het betreft hier organisaties als de Nationale Havenraad, Raad voor Verkeer en Waterstaat, Overlegorganen Verkeer en Waterstaat (OVW), Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat en Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer.

Er zijn bij Voorjaarsnota middelen van RWS naar dit artikelonderdeel overgeboekt ten behoeve van de Adviescommissie Water, die onder OVW valt.

Verder worden voor enkele inspraakprojecten van het Inspraakpunt VenW (IP) uitgaven verricht, waartegenover hogere ontvangsten staan (desaldering).

8

Waarom wordt bijna twee maal zoveel uitgegeven als geraamd voor generieke informatiesystemen? Is hiervoor in 2004 niet ook al meer uitgegeven dan toen geraamd was?

Generieke IT projecten worden op twee manieren bekostigd. Een gedeelte wordt centraal gefinancierd (uit artikelonderdeel 21.01.06.) en de rest wordt decentraal gefinancierd uit bijdragen van de diensten. Deze bijdragen, in totaal €14,6 mln., zijn in de loop van het uitvoeringsjaar overgeboekt en aan artikelonderdeel 21.01.06. toegevoegd. Hierdoor lijkt het dat de uitgaven fors stijgen, terwijl slechts sprake is van interne overboekingen.

De bijdragen van de diensten hebben betrekking op investeringen in generieke bedrijfsvoeringsystemen. Voor 2005 betreft het voornamelijk de inrichtings- en implementatiekosten van SAP.

In 2004 is dezelfde werkwijze als hierboven beschreven gehanteerd.

9

Waarom wordt er 20 miljoen meer dan geraamd uitgegeven voor departementale en facilitaire taken?

Het betreft hier het artikel voor de Shared Services Organisatie (SSO) waarop een aantal budgettair neutrale technische mutaties binnen de begroting van hoofdstuk XII heeft plaatsgevonden. De mutaties hebben betrekking op de overdracht van taken vanuit de verschillende onderdelen aan SSO (€ 3,5 mln.) en de verrekening van producten en diensten op basis van het werkelijke verbruik (€ 10 mln.).

Verder is in het kader van de veranderopgave het project Herhuisvesting Bestuurskern operationeel. In 2004 heeft dit project als gevolg van asbestsanering vertraging opgelopen. Het kasritme is binnen de afgesproken financiële kaders hierop aangepast. Het betreft hier een mutatie van € 4,5 mln.

De overige mutaties hebben betrekking een aantal kleine posten zoals loon- en prijsbijstellingen.

10

Waaruit bestaan de kosten van in totaal € 5,2 mln die gemoeid zij met de versnelde uitvoering van het ondernemingsplan rijkswaterstaat? Staan tegenover deze verhoging van het apparaatsbudget ook toekomstige besparingen die nu versneld gerealiseerd kunnen worden? Zo ja welke?

De kosten die gemoeid zijn met de versnelde uitvoering van het ondernemingsplan Rijkswaterstaat zijn voor de implementatie van de Corporate Dienst. De vorming van dit shared service center binnen RWS maakt onderdeel uit van de realisatie van het ondernemingsplan. Met de vorming van de Corporate Dienst wordt efficiency winst gerealiseerd. Deze is reeds ingeboekt bij de verwerking van het ondernemingsplan in de begroting. De vrijval als gevolg van de versnelde uitvoering zullen in de komende begrotingsvoorbereiding worden verwerkt.


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Duivesteijn (PvdA), Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD), ondervoorzitter, Atsma (CDA), voorzitter, Van Gent (GL), Timmermans (PvdA), Van Bommel (SP), Van der Staaij (SGP), Depla (PvdA), Van As (LPF), Mastwijk (CDA), Duyvendak (GL), Koopmans (CDA), Gerkens (SP), Van Lith (CDA), Van der Ham (D66), Haverkamp (CDA), Boelhouwer (PvdA), De Krom (VVD), Verdaas (PvdA), Hermans (LPF), Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD), Van Hijum (CDA), Roefs (PvdA), Van der Sande (VVD), Lenards (VVD) en Knops (CDA).

Plv. leden: Heemskerk (PvdA), Samsom (PvdA), Snijder-Hazelhoff (VVD), Hessels (CDA), Vos (GL), Smeets (PvdA), vacature algemeen, Slob (CU), Waalkens (PvdA), Herben (LPF), Van Winsen (CDA), Halsema (GL), Jager (CDA), Vergeer (SP), Van Haersma Buma (CDA), Bakker (D66), De Pater-van der Meer (CDA), Van Dam (PvdA), Van Beek (VVD), Dubbelboer (PvdA), Van den Brink (LPF), Luchtenveld (VVD), Buijs (CDA), Van Dijken (PvdA), Szabó (VVD), Aptroot (VVD) en Ten Hoopen (CDA).

Naar boven