30 391 B
Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 3
VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 12 december 2005

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen. De door de regering gegeven antwoorden zijn hierbij afgedrukt. Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De Voorzitter van de commissie,

Noorman-den Uyl

Adjunct-griffier van de commissie,

Hendrickx

1

Klopt het in de toelichting genoemde bedrag van € 536 000 mln. als extra compensatie voor het referendum Europese grondwet? Moet dit niet € 536 000 zijn, of € 0,536 mln.? Waar is deze extra uitkering op gebaseerd? Waarom hebben de G4 deze grote uitzonderingspositie in de toekenning van extra middelen?

Het bedrag van € 536 000 mln. is inderdaad niet juist. Dit moet zijn € 536 000 of € 0,536 mln. De extra uitkering aan de G-4 van in totaal € 377 000 is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek naar de werkelijke additionele kosten van genoemd referendum. Dit onderzoek is in opdracht van de minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties (BVK) uitgevoerd door Deloitte Management Support. Uit het onderzoek is gebleken dat de G-4 hogere kosten hebben gemaakt dan de overige gemeenten.

2

Waarom zijn de doelstellingen van overheveling van de vergoedingen voor het TVCN steeds niet gehaald? Waarom zijn de termijnen van besluitvorming niet realistisch ingeschat?

Het Ministerie van Justitie heeft een interdepartementale openbare aanbestedingsprocedure geleid voor de ministeries, die verantwoordelijk zijn voor de afnemers die momenteel onder de subsidiebeschikking van het Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVCN) vallen. De aanbesteding heeft langer geduurd dan aanvankelijk was voorzien. Na een zorgvuldige voorbereiding is in de eerste helft van 2005 een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd. De aanbestedende diensten hebben naar aanleiding van de ontvangen offertes in mei 2005 besloten deze aanbestedingsprocedure te stoppen en een onderhandelingsprocedure in te gaan. De aanbestedingsprocedure en de stopzetting ervan om vervolgens door te gaan in een onderhandelingsprocedure hebben conform de regelgeving voor een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Het hele proces heeft extra tijd gekost, waardoor invoering per 1 juli 2005 niet haalbaar is gebleken. Inmiddels is de opdracht aan een marktpartij gegund met wie met ingang van 1 januari 2006 een contract zal worden gesloten.

3

Hoe zijn de aanloopkosten van de Wet bescherming archeologisch erfgoed berekend? Wat is de grondslag daarvoor en wat is de verwachte invoeringsdatum van de wet?

Het bedrag van € 1,5 miljoen, zijnde aanloopkosten, is gebaseerd op een schatting van het totaalbedrag dat van rijkswege nodig is als tegemoetkoming in de kosten die voor de provincies en gemeenten voortvloeien uit de komende Wet op de archeologische monumentenzorg. Die schatting bedroeg destijds € 9 miljoen. Na deze schatting heeft nader onderzoek plaatsgevonden om kosten voor provincies en gemeenten voortvloeiend uit dit wetsvoorstel gedetailleerd in kaart te brengen. Dit onderzoek werd in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door ESO-Managementpartners bv te Rotterdam. Het is mede begeleid door vertegenwoordigers van IPO en VNG. De wet wordt waarschijnlijk in de tweede helft van 2006 van kracht.

4

Waarom staat in tabel B2 bij terugontvangsten van de Waarderingskamer in alle kolommen PM? Waarom zijn deze bedragen nergens opgenomen?

Pas als de Waarderingskamer haar jaarrekening over het jaar 2004 definitief heeft opmaakt, kunnen eventuele terugontvangsten over dat jaar worden verwerkt. Die verwerking gebeurt dan in het begrotingsjaar 2005. Bij de onderhavige wijziging van de begrotingsstaat voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) heeft de verwerking nog niet plaatsgevonden. Inmiddels is het gemeentelijke aandeel in de terugontvangsten vastgesteld. Het gaat om een bedrag van € 78 986. Deze terugontvangst zal worden verwerkt bij slotwet 2005.


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Kalsbeek (PvdA), Van Heemst (PvdA), Noorman-den Uyl (PvdA), Voorzitter, Vos (GL), Van Beek (VVD), Ondervoorzitter, Van der Staaij (SGP), Luchtenveld (VVD), Wilders (Groep Wilders), De Pater-van der Meer (CDA), Duyvendak (GL), Spies (CDA), Eerdmans (LPF), Sterk (CDA), Van der Ham (D66), Haverkamp (CDA), Van Fessem (CDA), Smilde (CDA), Straub (PvdA), Nawijn (Groep Nawijn), Boelhouwer (PvdA), Dubbelboer (PvdA), Van Hijum (CDA), Van Schijndel (VVD), Irrgang (SP), Vacature (algemeen), Vacature (algemeen) en Vacature (SP).

Plv. leden: De Vries (PvdA), Dijsselbloem (PvdA), Fierens (PvdA), Vos (GL), Halsema (GL), Weekers (VVD), Slob (CU), Hirsi Ali (VVD), Szabó (VVD), Rambocus (CDA), Van Gent (GL), Çörüz (CDA), Van As (LPF), Van Haersma Buma (CDA), Koşer Kaya (D66), Knops (CDA), Van Bochove (CDA), Algra (CDA), Hamer (PvdA), Hermans (LPF), Leerdam, MFA (PvdA), Wolfsen (PvdA), Eski (CDA), Van der Sande (VVD), Kant (SP), Balemans (VVD), Vacature (PvdA) en de Wit (SP).

Naar boven