30 328
Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Wet milieugevaarlijke stoffen in verband met de nieuwe voorschriften inzake taken en verantwoordelijkheden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals deze in de internationale verdragen zijn gewijzigd

nr. 9
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 21 februari 2006

Artikel I, onderdeel A, van het voorstel van wet, wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 2, onderdeel j, komt te luiden:

j. de overige met het vervoer van gevaarlijke stoffen rechtstreeks samenhangende handelingen, waaronder de beveiliging van de vervoersketen, voor zover daaromtrent bij of krachtens algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 3, regels zijn gesteld.

Toelichting

Gebleken is dat het voorliggende ontwerp van wet onvoldoende duidelijkheid biedt ten aanzien van de grondslag voor de implementatie van de internationale bepalingen omtrent de noodzakelijke beveiliging van het vervoer van gevaarlijke stoffen. In de bedoelde voorschriften worden op bepaalde punten de verantwoordelijkheden van de deelnemers in de vervoersketen ten aanzien van de beveiliging geëxpliciteerd. Bijvoorbeeld ter waarborging van de identificatie van de betrokken partijen. Het verdient de voorkeur de reikwijdte van artikel 2 te verduidelijken, zodat de onduidelijkheid ten aanzien van de grondslag wordt weggenomen. De nota van wijziging voorziet daarin.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Naar boven