30 328
Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Wet milieugevaarlijke stoffen in verband met de nieuwe voorschriften inzake taken en verantwoordelijkheden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals deze in de internationale verdragen zijn gewijzigd

nr. 8
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 januari 2006

Artikel I, onderdeel G, van het voorstel van wet komt te luiden:

G

Artikel 17 komt te luiden:

Artikel 17

1. Indien provinciale staten bij toepassing van artikel 16, eerste lid, niet voldoen aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 16, eerste lid, laatste volzin en artikel 16, tweede lid, voorziet Onze Minister na overleg met gedeputeerde staten daarin. Provinciale staten wordt daarbij een redelijke termijn gegund om alsnog de nodige maatregelen te nemen.

2. Een besluit van Onze Minister als bedoeld in het eerste lid wordt aangemerkt als onderdeel van een besluit van provinciale staten als bedoeld in artikel 16, eerste lid.

Toelichting

De Eerste Kamer heeft op 4 oktober 2005 de Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden aangenomen (Kamerstukken 29 316). In dit wetsvoorstel wordt in artikel 17, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen «het provinciaal bestuur» vervangen door: gedeputeerde staten. Deze wijziging treedt in werking op 8 maart 2006. Het voorliggende wetsvoorstel moet daarom aangepast worden. De nota van wijziging voorziet daarin.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Naar boven