30 328
Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Wet milieugevaarlijke stoffen in verband met de nieuwe voorschriften inzake taken en verantwoordelijkheden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals deze in de internationale verdragen zijn gewijzigd

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 10 november 2005

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In Artikel I, onderdeel A, wordt in artikel 2, tweede lid, «bondgenootschappelijk» vervangen door: bondgenootschappelijke.

II

In Artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 10a, vierde lid, «aan onze Minister» vervangen door: aan Onze Minister.

III

In Artikel II wordt «In artikel 71, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen wordt in de eerste zin» vervangen door:

Artikel 71, derde lid, van de Wet milieugevaarlijke stoffen wordt als volgt gewijzigd:

In de eerste zin wordt.

Naar boven