30 328
Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Wet milieugevaarlijke stoffen in verband met de nieuwe voorschriften inzake taken en verantwoordelijkheden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals deze in de internationale verdragen zijn gewijzigd

nr. 4
ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 8 augustus 2005 en het nader rapport d.d. 11 oktober 2005, aangeboden aan de Koningin door de minister van Verkeer en Waterstaat. Het advies van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 5 juli 2005, no. 05.002476, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Wet milieugevaarlijke stoffen in verband met de nieuwe voorschriften inzake taken en verantwoordelijkheden bij het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals deze in internationale verdragen zijn gewijzigd, met memorie van toelichting.

Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, (Wvgs) inhoudende een uitbreiding van de reikwijdte ten behoeve van het bieden van een betere basis voor implementatie van geherstructureerde internationale vervoersregelgeving, een verduidelijking van de mogelijkheid om het wegennet voor het vervoer te kunnen wijzigen, een inperking van de reikwijdte ten aanzien van vervoer dat uitsluitend plaatsvindt binnen inrichtingen en de codificatie van de bestaande praktijk inzake erkenningen. De voorgestelde wijziging van de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) betreft de aanpassing aan de gewijzigde Wvgs.

De Raad onderschrijft de strekking van het wetsvoorstel, maar maakt daarbij de volgende kanttekeningen.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 5 juli 2005 nr. 05.002476, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 8 augustus 2005, nr. W09.05.0279/V, bied ik U hierbij aan.

1. Nederleggen tijdens het vervoer

Artikel 2, eerste lid, onder e, regelt het nederleggen van gevaarlijke stoffen tijdens het vervoer. Het wetsvoorstel voorziet niet in een wijziging van deze bepaling, maar geeft wel een nadere omschrijving van het begrip «nederleggen» in de toelichting. Behalve dat het ongebruikelijk is een ongewijzigde bepaling nader toe te lichten, merkt de Raad op dat in de toelichting wordt aangegeven dat het lastig is het nederleggen aan een termijn te binden.2 Dit terwijl door het Overlegorgaan Goederenvervoer terecht wordt gewezen op het criterium van artikel 2.2.2. van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer (het«nederleggen tijdens het vervoer van een termijn van hooguit 48 uur [..]»). De toelichting gaat niet in op de relatie met deze amvb en op de (on)mogelijkheid dit criterium te hanteren in de Wvgs.

De Raad adviseert de toelichting op dit punt aan te vullen.

1. Conform het advies van de Raad is de toelichting bij het wetsvoorstel op dit punt aangevuld.

2. Afstemming met de Wet milieugevaarlijke stoffen

Artikel 2, eerste lid, onder f, ziet op het verpakken van gevaarlijke stoffen ten behoeve van het vervoer ervan. De toelichting op deze bepaling vermeldt dat er op dit punt geen afstemmingsproblemen zijn met de Warenwet. Er kan echter wel overlap bestaan met het bepaalde in de artikelen 34–36 Wms en de daarop gebaseerde regelingen. De toelichting gaat in op de wenselijkheid om alle onderwerpen in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen in één wet te regelen.1 Dit onderschrijft de Raad, maar dat neemt niet weg dat er nu twee regimes van toepassing kunnen zijn: één voor verpakking met het oog op vervoer en één voor verpakkingen en daarop aangebrachte aanduidingen uit een oogpunt van verantwoord omgaan met milieugevaarlijke stoffen. Weliswaar zegt het nieuwe artikel 71, derde lid, Wms dat de Wms niet meer van toepassing is op handelingen genoemd in artikel 2, eerste lid, Wvgs, – hetgeen betekent dat de Wms niet meer ziet op vervoer –, maar dat laat onverlet dat er twee verpakkingsregimes kunnen gaan gelden. De toelichting geeft hierover geen opheldering.

De Raad adviseert de toelichting op dit punt aan te vullen of zonodig het wetsvoorstel aan te passen.

2. De toelichting is terzake aangevuld. Waar het gaat om de handeling verpakken, is de WVGS alleen van toepassing voor zover het betreft verpakken van gevaarlijke stoffen ten behoeve van het vervoer daarvan. Wanneer dit niet het geval is, valt het verpakken onder het regime van de Wet milieugevaarlijke stoffen.

3. Uitbreiding werkingssfeer

Artikel 2, eerste lid, onder h, voorziet in de uitbreiding van de werkingssfeer. Uit de toelichting op deze bepaling blijkt echter dat er op dit moment geen reden is voor deze uitbreiding. Er wordt vooruitgelopen op de mogelijkheid dat in de toekomst internationale verdragen hierin kunnen gaan voorzien. De toelichting is op dit punt niet overtuigend.

Dat zelfde geldt voor artikel 2, eerste lid, onderdeel j. Deze bepaling behelst een weinig specifieke delegatiebepaling. Uit de toelichting blijkt onvoldoende duidelijk aan welke regelgeving de regering denkt bij de uitbreiding van de reikwijdte.

De Raad adviseert de toelichting op dit punt aan te vullen.

3. De toelichting is terzake verduidelijkt. Conform het advies van de Raad is de toelichting ten aanzien van artikel 2, eerste lid, onderdeel j, aangevuld.

4. Redactionele kanttekeningen

Voor redactionele kanttekeningen verwijst de Raad naar de bij het advies behorende bijlage.

4. De redactionele kanttekeningen van de Raad zijn verwerkt, met uitzondering van de opmerking bij het zesde gedachtestreepje. De aanbeveling van de Raad van State om een transponeringstabel op te nemen is niet overgenomen. Ter verduidelijking van implementatie wordt veelal door middel van een transponeringstabel aangeven welke internationale dan wel Europese artikelen in de desbetreffende nationale wet- en regelgeving zijn opgenomen.

In het voorliggende geval zou een transponeringstabel echter disproportioneel zijn.

De nieuwe normadressaten in de internationale voorschriften welke leiden tot de uitbreiding van de reikwijdte van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen zijn enerzijds terug te vinden in een zeer beperkt aantal van die voorschriften. Anderzijds betreft de verantwoordelijkheid van die nieuwe normadressaten een grote hoeveelheid van de technische internationale voorschriften zoals ook bij andere normadressaten.

De wijziging van de wet en met name artikel 2 daarvan, geschiedt om een beter kader te bieden voor die implementatie. De internationale voorschriften zijn in hun geheel geïmplementeerd in de desbetreffende regelingen. Een transponeringstabel zou in dit geval geen toegevoegde waarde hebben.

De Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De Vice-President van de Raad van State,

H. D. Tjeenk Willink

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Bijlage bij het advies van de Raad van State betreffende no. W09.05.0279/V met redactionele kanttekeningen die de Raad in overweging geeft.

– In Artikel I, onderdeel C, van het wetsvoorstel in artikel 10a na «artikel 3» invoegen: , onder b,

– In artikel 15, tweede lid, de zinsnede «het besluit» vervangen door: een besluit als bedoeld in het eerste lid,

– In artikel 17, eerste lid, de zinsnede «Indien provinciale staten bij toepassing van artikel 16, eerste lid, niet voldoen aan de verplichting, bedoeld in artikel 16, tweede lid» vervangen door: Indien provinciale staten bij toepassing van artikel 16, eerste lid, niet voldoen aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 16, eerste lid, laatste volzin en artikel 16, tweede lid

– In artikel 17, tweede lid, de zinsnede «het besluit van provinciale staten, bedoeld» vervangen door: een besluit van provinciale staten als bedoeld

– In artikel 19, tweede lid, de zinsnede «het besluit van de gemeenteraad, bedoeld» vervangen door: een besluit van de gemeenteraad als bedoeld

– De toelichting aanvullen met een transponeringstabel.


XNoot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

XNoot
2

Mvt, Artikelsgewijze toelichting.

XNoot
1

Mvt, Artikelsgewijze toelichting.

Naar boven