30 105 XII
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 4
AMENDEMENT VAN DE LEDEN CRONE EN ROUVOET

Ontvangen 30 juni 2005

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat, kolom 2, wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 19 Bijdrage aan Infrastructuurfonds en BDU worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 50 000 (x € 1 000).

Toelichting

De kwaliteit van de verpleeghuiszorg laat te wensen over. Er is alle reden om de voorgenomen verbetering te versterken door het beschikbaar stellen van financiële middelen.

Ruimte daarvoor in 2005 kan worden gevonden door toepassing van de zogenaamde FES-brug, waardoor een deel van de extra inkomsten van het FES worden overgeheveld naar de begroting van Verkeer en Waterstaat. De daar vrijvallende ruimte kan worden gebruikt om de extra uitgaven bij Volksgezondheid, Welzijn en Sport te compenseren.

Crone

Rouvoet

Naar boven