30 105 XII
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 1
VOORSTEL VAN WET

3 mei 2005

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2004, vastgesteld bij de wet van .............. 2005, Stb. .....;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2005 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van , Stb. .

Begroting 2005

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)

Bedragen in EUR 1 000

  (1)(2)
Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begrotingMutaties (+ of –) 1ste suppletore begroting
  verplichtingenuitgavenontvangstenverplichtingenuitgavenontvangsten
 TOTAAL 6 474 044118 811 65 715– 11 354
        
 Beleidsartikelen      
1Veilig goederenvervoer11 58315 184962– 1 156322 
2Versterking netwerk goederenvervoer6 6379 745 – 1 166– 389 
3Efficiënt werkend goederenvervoersysteem15 03518 6220– 100– 20 
4Duurzaam goederenvervoer7 97812 275 – 380– 363 
5Veilig personenvervoer49 03738 6260– 695– 280 
6Versterking netwerk personenvervoer12 53012 530 – 94839 
7Klantgerichte personenvervoermarkt221 433201 542643– 18 374– 519– 545
8Duurzaam personenvervoer7 63225 719 – 337– 1 032 
9Veilige luchtvaart10 6809 297331 9681 968 
10Faciliteren luchtvaartnetwerk28 57128 5713 3066541 300 
11Effectief werkend luchtvaartbestel5 9255 92525– 367– 345 
12Duurzame luchtvaart56 06756 06763 612– 1 15516 402– 15 378
13Veiligheid water7 5498 155 – 1 609– 1 524 
14Waterbeheer36 90937 738454– 1022 934 
16Weer, klimaat en seismologie30 25629 520 4747 
17Ruimtevaart4 91714 8654541 5651 565 
18Inspectie Verkeer en Waterstaat100 540102 78728 3416274 696187
        
 Niet-beleidsartikelen      
19Bijdrage aan Infrastructuurfonds en BDU6 830 4875 399 389 36 23436 234 
20Nominaal en onvoorzien61 79961 799 1 2701 270 
21Algemeen departement195 202204 88910 033– 6 6593 7862 200
22Algemeen Uitvoeringsorganisatie194 854180 79910 9481 580– 3762 182

>Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Naar boven