29 979 (R 1781)
Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk als gevolg van de spaarrenterichtlijn

nr. 6
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 14 februari 2005

In het voorstel van Rijkswet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, aanhef, wordt na «De Belastingregeling voor het Koninkrijk» een voetnoot ingevoegd, luidende: Rijkswet houdende Belastingregeling voor het Koninkrijk van 28 oktober 1964, Stb. 425, zoals gewijzigd bij de Rijkswetten van 5 december 1985, Stb. 645, 12 december 1985, Stb. 660, 13 december 1996, Stb. 644 en 14 december 2001, Stb. 647.

II

In artikel I, onderdeel B, aanhef, wordt «artikel 13» vet gedrukt.

III

In artikel I, onderdeel C, aanhef, wordt «artikel 24» vet gedrukt.

Naar boven