29 727
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met wijziging van de taken en de werkwijze van de Raad voor werk en inkomen

nr. 7
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 4 november 2004

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel I, onderdeel B, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ba

In artikel 77, derde lid, wordt na «het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen» ingevoegd: , de Raad voor werk en inkomen.

Toelichting

Om de informatieverstrekking door de Raad voor werk en inkomen (hierna: RWI) aan de minister en de Inspectie Werk en inkomen (hierna: IWI) te structureren is het noodzakelijk dat de minister nadere regels hieromtrent kan stellen. Daarom wordt de RWI opgenomen in artikel 77, derde lid, van de Wet structurering uitvoeringsorganisatie werk en inkomen. Op grond van de onderhavige wijziging van dat artikellid wordt het mogelijk dat bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld omtrent de verstrekking van inlichtingen en het verlenen van inzage in gegevens en bescheiden door de RWI aan de minister en aan de IWI. Met betrekking tot de Centrale organisatie werk en inkomen, het Inlichtingenbureau, het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank bestaat deze mogelijkheid al.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. A. L. van Hoof

Naar boven