29 632
Goedkeuring van het op 8 maart 2004 te Washington tot stand gekomen Protocol, met memorandum van overeenstemming, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2004, 166)

nr. 6
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 januari 2005

Naar aanleiding van de brief van de griffier van de vaste commissie voor Financiën van 24 juni 2004 met kenmerk 024-04-Fin deel ik u mede dat het op 8 maart 2004 te Washington tot stand gekomen Protocol, met memorandum van overeenstemming, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, in Nederland goedgekeurd bij Wet van 30 juni 2004, Stb. 367, op 28 december 2004 in werking is getreden (Trb. 2005, 4). Dit brengt met zich dat de wijzigingen die door het Protocol in het Nederlands-Amerikaanse belastingverdrag worden aangebracht, per 1 januari 2005 effectief zijn geworden, met dien verstande dat de verlaging van de bronheffing (van 5% naar 0%) op deelnemingsdividenden als bedoeld in artikel 10, derde lid, van het verdrag, op 1 februari 2005 effectief wordt.

De Staatssecretaris van Financiën,

J. G. Wijn

Naar boven