29 419
Goedkeuring en uitvoering van het op 3 september 2003 te Den Haag totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 26 februari 2004

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel II, onderdeel B, wordt «Accreditatieorganisatie» vervangen door: Accreditatie Organisatie.

II

In artikel II, onderdeel M, worden de punten 4 en 5 vervangen door:

4. Na het opschrift van artikel 5a.6 wordt ingevoegd: Artikel 5a.6a. Inrichting begroting Artikel 5a.6b. Financiële middelen Artikel 5a.6c. Voorafgaande instemming Artikel 5a.6d. Egalisatiereserve.

5. Na het opschrift van artikel 5a.7 wordt ingevoegd: Artikel 5a.7a. Jaarrekening Artikel 5a.7b. Inrichting jaarrekening.

Naar boven