29 419
Goedkeuring en uitvoering van het op 3 september 2003 te Den Haag totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs

nr. 4
NADER RAPPORT1

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 28 januari 2004, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 23 september 2003, nr. 03.003877, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 20 november 2003, nr. WO5.03 0402/III, bied ik U hierbij aan.

De Raad van State kan zich met het voorstel van wet verenigen.

Van de gelegenheid is gebruikgemaakt het wetsvoorstel op een enkel punt te verduidelijken danwel te verbeteren. In artikel II, onderdeel G, van het wetsvoorstel (artikel 5a.3, vierde lid, van de WHW) is bijvoorbeeld verduidelijkt dat het horen van de instellingen en vakorganisaties door de minister gebeurt en niet door het Comité van Ministers. Verder is de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel op enkele punten verbeterd. Waar wordt gesproken over «Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen» is de tekst geactualiseerd door dit te wijzigen in «Onderwijs, Cultuur en Wetenschap».

Ik moge U, mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

A. D. S. M. Nijs


XNoot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven