29 394
Voorziening om ter uitvoering van besluiten van instellingen van de Europese Unie regels te kunnen stellen ten aanzien van buitenlandse schepen (Wet buitenlandse schepen)

29 400
Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met richtlijn nr. 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen (PbEG L 332)

29 468
Uitvoering van Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU L 129), alsook van andere besluiten van volkenrechtelijke organisaties met betrekking tot de beveiliging van havens (Havenbeveiligingswet)

nr. 9
MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM C.S.

Voorgesteld 17 juni 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat als gevolg van de Havenbeveiligingswet voor circa 350 havenfaciliteiten een risicobeoordeling- en een beveiligingsplan wordt opgesteld;

overwegende, dat het ongewenst is dat zee- en binnenvaartschepen bij verschillende havenfaciliteiten geconfronteerd worden met uiteenlopende procedures, voorschriften, informatieverplichtingen en/of toelatingsregimes;

overwegende, dat internationaal het level playing field niet mag worden verstoord door verschillen in de kostentoerekening;

roept de regering op om op de uniformiteit in de toepassing van de veiligheidscodes door havens en haventerminals, alsmede in de bekostiging zowel nationaal als in Europees verband krachtig te bevorderen en een toename van de administratieve lasten en andere beperkingen voor zee- en binnenvaart zoveel mogelijk te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Dezentjé Hamming

Verdaas

Naar boven