29 276
Wijziging van de Mededingingswet en van enige andere wetten in verband met de implementatie van EG-verordeningen 1/2003 en 139/2004

nr. 12
NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HEEMSKERK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 27 mei 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel B, wordt vervangen door:

B

Artikel 69 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. De directeur-generaal kan degene die jegens de in artikel 50, eerste lid, artikel 52, eerste lid, of artikel 89g, eerste lid, bedoelde ambtenaren in strijd handelt met artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, een boete opleggen van ten hoogste € 450 000,– of, indien het een onderneming of een ondernemersvereniging betreft en indien dat meer is, van ten hoogste 1% van de omzet van de onderneming, onderscheidenlijk van de gezamenlijke omzet van de ondernemingen die van de vereniging deel uitmaken, in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Artikel 57, derde lid, is van toepassing.

Toelichting

Dit amendement beoogt de boete voor het niet nakomen van de medewerkingsplicht te verhogen, teneinde de effectiviteit van dit instrument te vergroten.

Heemskerk

Naar boven