29 249
Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait

nr. 9
AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Ontvangen 24 juni 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

I

In het in onderdeel A, onder 1, voorgestelde tweede lid van artikel 17b wordt «gelijkgesteld met» vervangen door: voor de helft gelijkgesteld met.

II

Onderdeel D wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst van het voorgestelde artikel wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. In afwijking van de eerste zin van artikel 17b, tweede lid, worden voor de toepassing van artikel 17, aanhef en onderdeel b, onder 1°, niet reeds in aanmerking genomen kalenderjaren over de periode tot 1 januari 2005, waarin een persoon recht heeft op kinderbijslag op grond van artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet of een andere gezinsbijslag als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel h, van verordening (EG) nr. 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschap van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PbEG L 149) voor een tot zijn huishouden behorend kind dat bij de aanvang van dat kalenderjaar de leeftijd van vijf jaar niet heeft bereikt, gelijkgesteld met, en worden dergelijke kalenderjaren over de periode van 1 januari 2005 tot 1 januari 2007 voor drie kwart gelijkgesteld met, kalenderjaren waarin over 52 of meer dagen loon is ontvangen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat er een geleidelijke afbouw is van het verzorgingsforfait voor uitkeringsgerechtigden die kinderen verzorgen. Door dit amendement zal het verzorgingsforfait voor uitkeringsgerechtigden met kinderen tot 5 jaar in vier jaar tijd afgebouwd worden van 100% (over perioden tot 1 januari 2005 waarin kinderbijslag is ontvangen) , via 75% (over perioden tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2007 waarin kinderbijslag is ontvangen) naar 50% (over periode gelegen na 1 januari 2007).

Noorman-den Uyl

Naar boven