29 249
Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait

nr. 8
AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER VLIES

Ontvangen 24 juni 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden vervalt de zinsnede: het verzorgingsforfait meer in overeenstemming te brengen met de ontwikkelingen met betrekking tot arbeidsparticipatie en mitsdien het verzorgingsforfait te beperken en dat het daarnaast wenselijk is.

II

Artikel I, onderdeel A, onder 1, komt te luiden:

1. Het tweede lid wordt vervangen door:

2. Voor de toepassing van artikel 17, aanhef en onderdeel b, onder 1o, worden niet reeds in aanmerking genomen kalenderjaren waarin een persoon recht heeft op kinderbijslag op grond van artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet of een andere gezinsbijslag als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel h, van verordening (EG) nr. 1408/71 van de Raad van de Europese Gemeenschap van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PbEG L 149) voor een tot zijn huishouden behorend kind dat bij de aanvang van dat kalenderjaar:

a. de leeftijd van zes jaar niet heeft bereikt, gelijkgesteld met kalenderjaren waarin over 52 of meer dagen loon is ontvangen;

b. de leeftijd van zes jaar, doch die van twaalf jaar nog niet heeft bereikt, voor de helft gelijkgesteld met kalenderjaren waarin over 52 of meer dagen loon is ontvangen

Toelichting

Dit amendement beoogt de beperking van het verzorgingsforfait ongedaan te maken. Wél wordt de in het wetsvoorstel beoogde systematiek om aan te sluiten bij de kinderbijslag gehandhaafd.

Indien dit amendement wordt aanvaard, komt het opschrift van deze wet te luiden: Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden.

Van der Vlies

Naar boven