29 249
Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het verzorgingsforfait

nr. 7
AMENDEMENT VAN HET LID WEEKERS

Ontvangen 23 juni 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel A, komt te luiden:

A

Artikel 17b wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het zesde tot en met achtste lid tot tweede tot en met vierde lid, vervallen het tweede tot en met vijfde lid.

2. Het tot vierde lid vernummerde lid komt te luiden:

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld op grond waarvan voor het bepalen van het aantal van 52 dagen, bedoeld in artikel 17, onderdeel b, onder 1°, dagen waarover, anders dan bedoeld in het tweede lid, geen loon is ontvangen, worden gelijkgesteld met dagen waarover loon is ontvangen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het verzorgingsforfait geheel wordt afgeschaft voor werknemers die na inwerkingtreding van het wetsvoorstel werkloos worden. De VVD-fractie vindt het geen goed signaal dat ouders die kinderen opvoeden toch feitelijk arbeidsverleden opbouwen ook al staat hier geen arbeidsprestatie tegenover. Dit is niet in lijn met bijvoorbeeld de Wet Werk en Bijstand waarin een sollicitatieplicht opgelegd wordt voor bijstandsgerechtigden met jonge kinderen.

Weekers

Naar boven