29 046
Wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van OCenW in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten

nr. 8
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 november 2003

In het voorstel van wet worden na artikel XVIIA twee artikelen toegevoegd, luidende:

ARTIKEL XVIIB. WIJZIGING VAN DE WET, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS, DE WET OP DE EXPERTISECENTRA, DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS EN DE WET MEDEZEGGENSCHAP ONDERWIJS 1992 IN VERBAND MET EEN VERRUIMING VAN DE BESTEDINGSVRIJHEID VOOR SCHOLEN IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Indien het bij Koninklijke boodschap van 13 januari 2003 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met een verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken I 2003/04, 28 762, A) tot wet is verheven en voor wat betreft artikel VI in werking zal zijn getreden, wordt dat artikel VI, indien deze wet in werking treedt na de inwerkingtreding van dat artikel VI, met terugwerkende kracht tot het tijdstip van laatstbedoelde inwerkingtreding, vervangen door:

ARTIKEL VI

De wijzigingen, opgenomen in de artikelen I, II en III, zijn voor de eerste maal van toepassing op het schooljaar 2001/2002, met uitzondering van de wijzigingen, bedoeld in de artikelen I, onderdeel B, en II, onderdeel B, en met uitzondering van de wijzigingen, bedoeld in artikel I, onderdelen I voor zover betrekking hebbend op artikel 148, eerste lid, Ia en J, zesde lid, en de wijzigingen, bedoeld in artikel II, onderdelen I voor zover betrekking hebbend op artikel 143, eerste lid, Ia en J, zesde lid.

ARTIKEL XVIIC. WIJZIGING VAN DE WET OP DE EXPERTISECENTRA WEGENS EEN WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS, DE WET OP DE EXPERTISECENTRA, DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS EN DE WET MEDEZEGGENSCHAP ONDERWIJS 1992 IN VERBAND MET EEN VERRUIMING VAN DE BESTEDINGSVRIJHEID VOOR SCHOLEN IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Indien het bij Koninklijke boodschap van 13 januari 2003 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met een verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken I 2003/04, 28 762, A) tot wet is verheven en voor wat betreft artikel II, onderdeel B, in werking zal zijn getreden, wordt, indien deze wet in werking treedt na de inwerkingtreding van dat artikel II, onderdeel B, met terugwerkende kracht tot het tijdstip van laatstbedoelde inwerkingtreding, in artikel 73a, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra de zinsnede »de artikelen 123, tweede en derde lid, 129, 148 en 149» vervangen door: de artikelen 120, tweede en derde lid, 124, 143 en 144.

Toelichting

Artikel XVIIB

De uitzonderingen die zijn opgenomen in het genoemde artikel VI zijn in verband met artikel X, tweede lid, van datzelfde voorstel van wet onvolledig gebleken. Derhalve wordt artikel VI thans technisch aangepast.

Artikel XVIIC

In het nieuwe artikel 73a, eerste lid, van de WEC is abusievelijk de reeks artikelen overgenomen die betrekking heeft op het nieuwe artikel 72a, eerste lid, van de WPO. De voorgestelde artikelen 72a van de WPO en 73a van de WEC regelen beide, en op dezelfde wijze, de mogelijkheid deel te nemen aan pilots ter voorbereiding op de invoering van lumpsumfinanciering. De verwijzingen in artikel 73a, eerste lid, WEC moeten betrekking hebben op artikelen uit die wet, die dezelfde inhoud hebben als de artikelen waarnaar wordt verwezen in artikel 72a, eerste lid, WPO. Het gaat dus uitsluitend om een technische aanpassing.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven

Naar boven