29 046
Wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten

nr. 6
TWEEDE NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 21 oktober 2003

In de nota van wijziging (stuk nr. 4) wordt de volgende verbetering aangebracht:

In onderdeel E wordt in artikel XVIIA, vijfde lid, de zinsnede «Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden» vervangen door: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Naar boven